Ataskaita apie pagal patikėjimo sutartį gauto ilgalaikio materialiojo turto naudojimą per 2020 metus

Naudinga informacija