Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka aprašymas

MOKAMŲ, IŠ DALIES MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI JŲ APMOKĖJIMO  TVARKA PATVIRTINTA 2015 12 30 d. VYRIAUSIOJO GYDYTOJO ĮSAKYMU NR .V-265

1. VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (toliau – VRCP) teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros ir su jomis susijusios paslaugos:

1.1. kai pacientui teikiamos paslaugos, kurios Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais yra numatytos kaip mokamos;

1.2.   kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į VRCP dėl paslaugų, bet ne būtinosios pagalbos, suteikimo;

1.3.    kai pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nenumatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą specialisto konsultacijai.  Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto;

1.4.     kai pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu;

1.5.   kai paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai).

1.6.   jei VRCP yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, ir VRCP administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už  ją sumokėti;

1.7. kai sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams,  asmenims be pilietybės,  jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;

1.8.   kai pacientams teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos, jeigu pacientas pageidauja šias paslaugas gauti be eilės. Išlaidos už šias paslaugas vėliau kompensuojamos iš PSDF biudžeto Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka.

1.9.    kai pacientai, išnaudoję metinį (per kalendorinius metus) nemokamą slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų limitą (120 dienų), numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais;

1.10.  už teikiamas nemedicinines paslaugas: kopijavimo, išrašo iš ligos istorijos, pažymos apie paciento sveikatos būklę, nuotraukų spausdinimą  jam pačiam prašant, ir pan.

2. VšĮ VRCP teikiamos iš dalies mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

2.1. kai pacientams (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) teikiamos odontologinės paslaugos. Pacientai moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;

2.2. kai pacientas pasirenka fizioprocedūras ir/ar papildomas fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūras. Papildomomis fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūromis laikomos procedūros viršijančios procedūrų skaičių, nurodytą VRCP 2010 m. balandžio 1 d. vyr. gydytojos įsakymu Nr.V-52 ,,Dėl fizines medicinos ir reabilitacijos gydytojo teikiamų paslaugų masto“;

2.3. kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą;

2.4.    kai dantų protezavimo paslaugų kaina viršija  PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą sumą;

2.5.    kai pacientai kviečia šeimos gydytojus į namus, nutolusius daugiau kaip 15 km nuo VRCP buveinės.

3. VšĮ  VRCP teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

3.1.   būtinoji medicinos pagalba;

3.2.   apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas paslaugų apimtis, išskyrus šios tvarkos 1.1. ir 1.2. nurodytus atvejus:

3.2.1.  pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, prisirašiusiems prie VRCP;

3.2.2.  gydytojų specialistų konsultacijos pacientams, turintiems LNSS įstaigų siuntimus. Siuntimas nebūtinas gydytojo dermatovenerologo paslaugoms;

3.2.3.  nustatytos apimties ambulatorinė reabilitacija;

3.2.4.  pacientų slauga ir gydymas Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.

3.2.5.  paslaugos, numatytos Vilniaus rajono savivaldybės ir PSDF lėšomis finansuojamose susirgimų prevencinėse  bei profilaktinėse programose. 

3.3.   Mokamų ir iš dalies mokamų paslaugų pasirinkimas, paskyrimas turi būti patvirtintas paciento parašu jo medicininėje dokumentacijoje, užpildžius paciento sutikimo formą. 

MOKAMŲ, IŠ DALIES  MOKAMŲ  PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

1. Mokamų ir iš dalies mokamų paslaugų paskyrimas įrašomas paciento medicininėje dokumentacijoje. Pacientas savo pasirinkimą pirkti mokamas ir iš dalies mokamas paslaugas patvirtina pasirašydamas medicininėje dokumentacijoje ir Paciento sutikimo dėl mokamų, iš dalies mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje. Mokamos ir iš dalies mokamos paslaugos apskaitomos formoje “Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas”, patvirtintoje vyr.gydytojos 2005-11-29 įsakymu Nr.01-05-147 arba, įdiegus automatizuotą atsiskaitymo apskaitą, daroma atžyma kompiuterinėje laikmenoje.

2.  Už mokamas ar iš dalies mokamas paslaugas gali mokėti patys pacientai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys arba savanoriško sveikatos draudimo įstaigos.

3.  Atsiskaityti galima grynais pinigais, banko kortele (tik poliklinikos kasoje), pavedimu ar pasirašius vekselį su įsipareigojimu jį apmokėti pagal patvirtintą įstaigoje tvarką.

4.  Mokamos ir iš dalies mokamos paslaugos pacientams pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą arba pasirašius vekselį, išskyrus dantų protezavimo ir kitas odontologines paslaugas bei šeimos gydytojų iškvietimą į namus (nutolusius daugiau kaip 15 km nuo VRCP buveinės).

5.  Apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas kasos čekis ar  pinigų priėmimo kvitas. Pacientui pageidaujant, buhalterijoje išrašoma sąskaita-faktūra.

6.  Pacientai, pageidaujantys už paslaugas atsiskaityti pavedimu, lėšas perveda į VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos atsiskaitomąją sąskaitą LT38401004240093881 AB DnB NORD banke.

7.  Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos    operacijų atlikimo taisyklėmis.  VšĮ VRCP kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka patvirtinta vyr. gydytojos 2007-12-29 įsakymu Nr.01-05-194.

8.  Sveikatos priežiūros specialistas išrašytus pinigų priėmimo kvitus ir grynus pinigus bei  vekselius į buhalteriją grąžina  ne vėliau kaip kitą darbo dieną .

9.  Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento  medicininėje dokumentacijoje.

10. Pajamos, gautos už mokamas ir dalinai mokamas paslaugas, apskaitomos atskiroje sąskaitoje.