PSC vykdo pakaitinio gydymo metadonu

            Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2002-12-03 įsakymu Nr. 601, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centras teikia pakaitinį palaikomąjį gydymą metadonu.

Pakaitinio gydymo skyrimas. Pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu skiriamas asmenims, priklausomiems nuo opioidų, negalintiems iš karto visiškai atsisakyti narkotinių medžiagų, siekiant nutraukti nelegalių opioidų vartojimą, stabilizuoti psichikos, somatinę ir socialinę būseną, sudaryti sąlygas socialinei reabilitacijai. Gydymas gali būti skiriamas asmenims nuo 18 metų. Pacientas, norintis gauti pakaitinį gydymą metadonu, kreipiasi  į VšĮ VRCP PSC gydytoją psichiatrą, kuris jį siunčia į priklausomybės ligų centrą gydytojo psichiatro konsultacijai pakaitinio gydymo metadonu tikslingumui įvertinti. Gavus priklausomybės ligų centro gydymo rekomendacijas, pakaitinis gydymas metadonu tęsiamas VšĮ VRCP PSC. Pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu taikomas tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prieš pradedant taikyti pakaitinį palaikomąjį gydymą, gydytojas kartu su socialiniu darbuotoju sudaro pacientui individualų gydymo ir tyrimų planą, kuris tikslinamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Pacientas pasirašo sutartį dėl metadono vartojimo. Pakaitinio palaikomojo gydymo trukmė nustatoma pagal individualias klinikines indikacijas.

Metadono  vartojimas. Pagal LR galiojančius įstatymus, metadono tirpalas vartojamas medicinos personalo akivaizdoje. Pacientui į rankas metadonas išduodamas savaitgaliams ir švenčių dienoms.

 Pacientui susirgus ir gydantis namie (pristačius šį gydymą patvirtinantį dokumentą), metadonas gali būti išduotas paciento artimiesiems.

Gydytojo sprendimu metadonas gali būti išduodamas pacientams išsinešti:

1. esant stabiliai remisijai (mažiausiai 6 mėnesius pacientas nevartoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų (išskyrus vartojimą gydytojui paskyrus), pacientas dirba ar nuosekliai siekia įsidarbinti, noriai bendradarbiauja įgyvendinant gydymo planą;

2. esant sunkiai sveikatos būklei.

Esant stabiliai remisijai, metadonas išduodamas ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

Gydymasis ligoninėje. Jei pacientas, gaunantis metadoną, gydomas kituose gydymo ir medicininės reabilitacijos įstaigų stacionaruose, pakaitinį gydymą teikianti įstaiga siunčia išrašą (nurodoma vaistinio preparato dozė ir vartojimo reikalavimai) kartu su metadono tirpalu, kuris perduodamas atitinkamo skyriaus slaugos administratorei.

Pakaitinio gydymo nutraukimas. Pacientai gydytojo psichiatro sprendimu gali būti pašalinti iš pakaitinio gydymo metadonu:

1. jeigu sistemingai pažeidžia sutartyje dėl pakaitinio gydymo metadonu nustatytas taisykles;

2. gydytojui psichiatrui įvertinus, kad pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu neefektyvus.

Pakaitinio gydymo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002m. gruodžio 3d. įsakymas Nr. 601 „Dėl leidimo Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centrui taikyti pakaitinį gydymą metadonu“;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V‑653 Dėl pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90‑3587);

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1496 „Dėl ambulatorinių priklausomybės ligų gydymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4. VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytojo 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-76  „Dėl pakaitinio gydymo metadonu darbo organizavimo Psichikos sveikatos centre“.