Konkursai

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ekonomisto pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo laikas – visa darbo diena.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):

1. Atlikti pagrįstus paskaičiavimus, sudarant išlaidų sąmatas pagal konkrečius išlaidų straipsnius.

2. Ruošti pajamų-sąnaudų ataskaitas pagal atskirus skyrius.

3. Atlikti įstaigos ir jos padalinių veiklos ekonominio efektyvumo palyginamąją analizę.

4. Ruošti ataskaitas teritorinei ligonių kasa, statistikai, savivaldybei, ministerijai bei kitoms institucijoms pagal savo kompetenciją.

5. Analizuoti ir vertinti sutarčių su teritorine ligonių kasa  pagal atskiras paslaugas vykdymą.

6. Skaičiuoti darbuotojų darbo užmokesčio kintamą dalį bei mokėjimus už skatinamųjų paslaugų, programų, mokamų paslaugų suteikimą  pagal galiojančius poliklinikoje darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus.

7.  Analizuoti ir pateikti ataskaitas lėšų panaudojimui pagal patvirtintą normatyvą darbo užmokesčiui ir medikamentams.

8. Analizuoti ir pateikti pasiūlymus kaip ekonomiškiau panaudoti lėšas mokant už paslaugas ir už kitus pirkimus.

9. Analizuoti rengiamas naujas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, kitais įstaigos teikiamų paslaugų pirkėjais, prognozuoti jų sudarymo ekonomines pasekmes įstaigai.

10. Ruošti pradinius duomenis ūkinės, finansinės įstaigos veiklos projektams sudaryti.

11. Apskaičiuoti materialines, darbo bei finansines išlaidas, reikalingas naujoms paslaugų rūšims įdiegti, tai yra  atlikti naujų paslaugų įkainio paskaičiavimus;

12. Įvertinti teikiamų paslaugų įkainius, atsižvelgiant naujai įsigyjamų prekių, medicinos priemonių įkainius bei darbo užmokesčio pokyčius;

13. Nagrinėti įstaigos mokamų paslaugų kainyną ir atlikti jo pakeitimus;

14. Teikti tvirtinti įstaigos etatų sąrašą.

15. Vertinti skyrių ir rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių siektinas reikšmes dėl skyrių vedėjų, vyresniųjų slaugytojų ir jiems prilygintų darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies mokėjimo.

16. Vertinti darbuotojų  darbo krūvį bei teikti siūlymus.

17. Dalyvauti ruošiant projektus bei programas norint gauti papildomą finansavimą.

18. Rengti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos ribose.

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis universitetinis ekonominis (finansinis) išsilavinimas ir ne mažesnis kaip 3-jų metų ekonomisto (finansisto) darbo stažas (privalumas – darbo patirtis asmens sveikatos priežiūros įstaigose).

2. Mokėti dirbi kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu bei buhalterinėje apskaitoje naudojamomis programomis.

3.  Ekonomistas turi žinoti ir išmanyti:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, įsakymus bei kitus teisės aktus, metodinę medžiagą, susijusią su įstaigos veiklos planavimu, apskaita bei analize;

3.2. įstaigos struktūrą, jos plėtros strategiją ir perspektyvas;

3.3. įstaigos veiklos, ekonomikos, darbo ir valdymo organizavimo pagrindus;

3.4. ekonominės analizės ir įstaigos bei jos padalinių veiklos rodiklių apskaitos metodus;

3.5. ekonominio naujos technikos ir technologijų, darbo organizavimo, racionalių pasiūlymų diegimo efektyvumo nustatymo metodus;

3.6.  šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes techniniams bei ekonominiams skaičiavimams vykdyti, ūkinei įstaigos veiklai analizuoti;

3.7. sutarčių sudarymo tvarką;

3.8. sveikatos priežiūros įstaigų darbo specifiką;

3.9. darbo apmokėjimo formas ir sistemas;

3.10. darbo užmokesčio apskaitos pagrindus;

3.11. sveikatos priežiūros įstaigų ekonomikos rodiklių apskaitos ir ataskaitų pateikimo tvarką;

3.12. teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą.

4. Ekonomistas turi:

                      4.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

                      4.2. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, pastebėti tendencijas ir daryti išvadas;

                      4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu;

                     4.4. būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti

                     

Darbo užmokestis:  2000 Eur

                     

                      Pretendentai pateikia:

                      1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

                      2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

                      3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

                      4. Pretendento anketą;

                      5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

 

                      Dokumentai priimami:

                      1. 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);

                      2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

                      Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

                      Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161.

 

 

 


Naudinga informacija