Vyriausioji buhalterė

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo buhalterio pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo laikas – visa darbo diena.

Darbo pradžia – 2020 m. lapkričio 11 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):

 1. organizuoja Finansų ir apskaitos skyriaus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės vykdymą, siekiant užtikrinti efektyvią ir teisėtą įstaigos veiklą;
 2. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 3. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikiama laiku;
 4. pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką, atsižvelgiant į įstaigos veiklos struktūrą ir ypatumus;
 5. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja skyriaus darbą, įgyvendina priemones skyriaus veiklai tobulinti, nustato darbuotojų funkcijas, jiems paskirsto gautus pavedimus pagal jų darbo sritį, nurodo įvykdymo terminus, kontroliuoja jų įvykdymą, siekiant įgyvendinti skyriui pavestas funkcijas;
 6. dalyvauja rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
 7. kontroliuoja ar teisingai naudojamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi etatinės ir finansinės drausmės;
 8. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus, vizuoja raštų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus ar kitus dokumentus;
 9. teikia Vilniaus rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti finansinę atskaitomybę;
 10. teikia Vilniaus rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti mokamų paslaugų kainas;
 11. konsultuoja atsakingus asmenis vertybių, už kurių apskaitą ir saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais;
 12. sudaro ekonomines ir statistines ataskaitas (DA-01, PS-21, Ū-03 ir kt.);
 13. veda bankinių atsiskaitymų apskaitą;
 14. veda komandiruočių išlaidų apskaitą;
 15. rengia mokestines deklaracijas (gyventojų B klasės pajamų, avansinio pelno mokesčio, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio);
 16. sudaro Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2);

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis ekonominis, finansinis išsilavinimas.
 2. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) bei kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis
 3. Žinoti bei išmanyti:

3.1. įstatymų, kitų teisės aktų bei privalomų dokumentų reikalavimus buhalterinės apskaitos srityje;

3.2. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

3.3. buhalterinės apskaitos registrus ir jų užpildymo tvarką;

3.4. buhalterinės apskaitos formas ir metodus, taikomus įstaigoje;

3.5. ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarką;

3.6. materialinių vertybių apskaitos tvarką;

3.7. buhalterinių dokumentų tvarkymo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką;

3.8. įstaigos darbo organizavimą ir valdymą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą;

3.9. įstaigos ekonominės, ūkinės bei finansinės veiklos analizes, ūkio rezervų nustatymo metodus;

3.10. gebėti organizuoti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

4. mokėti valdyti, tikrinti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

           

Darbo užmokestis: pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis 4730 Eur

           

Pretendentai pateikia:

 

     1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

     2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

     3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

     4. Pretendento anketą;

     5. Viešų ir privačių interesų deklaraciją;

     6. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

 

Dokumentai priimami:

 

     1. 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);

     2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

 

     Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė,
el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161.

 


Naudnga informacija