Darbo ir vidaus tvarkos taisyklės

Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-3

PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-76

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (toliau – Įstaiga) darbo ir vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Įstaigos bendrą vidaus ir darbo tvarką, apibrėžia darbuotojų, pacientų ir lankytojų santykius, pareigas ir elgesį.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Įstaiga – VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (Laisvės pr. 79,Vilnius), Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Paberžės, Rukainių, Rudaminos ir Skaidiškių ambulatorijos, Naujosios Vilnios, Medininkų, Baltosios Vokės, Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetai, Savičiūnų, Dūkštų ir Visalaukės medicinos punktai, Naujosios Vilnios, Baltosios Vokės, Medininkų gydytojo odontologo kabinetai, Juodšilių, Šumsko, Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Psichikos dienos stacionaras;
2.2. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika, Laisvės pr. 79, Vilnius, (toliau – Poliklinika) – įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka, turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Poliklinikos licencijoje;
2.3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ - Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos (Dūkštų medicinos punktas), Marijampolio, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Paberžės (Visalaukės medicinos punktas), Rukainių, Rudaminos ir Skaidiškių ambulatorijos - Įstaigos struktūrinis vienetas, teisės aktų nustatyta tvarka, teikiantis pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra nurodytos Įstaigos licencijoje;
2.4. Bendrosios praktikos gydytojo kabinetas (toliau – BPG kabinetas: Naujosios Vilnios, Medininkų (Savičiūnų medicinos punktas), Baltosios Vokės ir Sudervės BPG kabinetai) - Įstaigos struktūrinis vienetas, teisės aktų nustatyta tvarka, teikiantis pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra nurodytos Įstaigos licencijoje.
2.5. Gydytojo odontologo kabinetas (Naujosios Vilnios, Baltosios Vokės ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetai) –- Įstaigos struktūrinis vienetas, teikiantis pirmines odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, kurios yra nurodytos Įstaigos licencijoje.
2.6. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – Ligoninės: Juodšilių, Šumsko ir Riešės) – Įstaigos struktūrinis vienetas, teikiantis pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų) paslaugas, kurios yra nurodytos Įstaigos licencijoje.
2.7. Psichikos dienos stacionaras (Švenčionių g. 80, Nemenčinės seniūnija, Vilniaus rajonas) - Įstaigos struktūrinis vienetas, teikiantis psichikos sveikatos priežiūros dienos stacionaro paslaugas, kurios yra nurodytos Įstaigos licencijoje.
2.8. pacientas – asmuo, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas ar ligonis;
2.9. paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar
atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pacientas gali pasirinkti nuo 16 metų. Atstovo
pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.10. lankytojas – bet kuris asmuo, nesantis Įstaigos darbuotoju, pacientu ar paciento
atstovu;
2.11. mokamos paslaugos – asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamos
paslaugos, už kurias moka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai
asmenys teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. nemokamos paslaugos – paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo, valstybės ar savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta
tvarka ir dėl kurių Įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa ar savivaldybe;
2.13. darbdavys – VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiasis gydytojas.
3. Taisyklės taikomos visoje Įstaigoje.

II SKYRIUS DARBO LAIKAS

4. Įstaigos darbo laikas nustatomas ir tvirtinamas vyriausiojo gydytojo įsakymu.
Įstaigos darbo laikas gali būti pakeistas vyriausiojo gydytojo įsakymu, pasikeitus teisės aktams ir /
ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms.
5. Poliklinika atidaroma 6.30 val. Poliklinikos darbo laikas: pirmadieniais -
penktadieniais nuo 7.00 val. iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Poliklinikos
darbo laikas nurodytas ant Poliklinikos durų prie įėjimo bei skelbiamas Poliklinikos internetinėje
svetainėje www.vrcp.lt. Įstaigos administracijos darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo
8.00 val. iki 16.30 val., švenčių dienų išvakarėse nuo 8.00 val. iki 15.30 val., pietų pertrauka nuo
12.00 val. iki 12.30 val.
6. Gydytojų darbo laikas, skirtas pacientų priėmimui skelbiamas Įstaigos
informacinėse lentose, nurodomas ant gydytojų kabinetų durų bei internetinėje svetainėje
www.vrcp.lt. Asmens sveikatos priežiūros specialistai dirba pamainomis pagal iš anksto patvirtintus
darbo grafikus, kurie paskelbiami ne vėliau kaip prieš septynias darbo dienas. Visiems asmens
sveikatos priežiūros specialistams, baigus pacientų priėmimą, ne mažiau kaip pusė valandos
skiriama darbui su pacientų medicinos dokumentais ir informacine dokumentacija, bei
kvalifikacijos kėlimu.
7. Šeimos gydytojo paslaugos pacientams užtikrinamos visą parą. Įstaigos nedarbo
valandomis šeimos gydytojo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, su kuriomis
pasirašytos sutartys. Šių įstaigų sąrašas skelbiamas internetinėje svetainėje www.vrcp.lt, įstaigos
informacinėse lentose pacientams gerai matomoje vietoje, ant poliklinikos, ambulatorijų, BPG
kabinetų durų.
8. Greitosios medicinos pagalbos paslauga teikiama ištisą parą. Greitąją medicinos
pagalbą pacientas gali iškviesti Bendrosios pagalbos centro telefono numeriais 112 ir 033.
9. ASPĮ ir BPG kabinetų darbo laikas reglamentuotas Įstaigos vyriausiojo gydytojo
įsakymu. Šių įstaigų darbo laikas skelbiamas informacinėse lentose pacientams gerai matomoje
vietoje ir nurodomas ant įstaigos durų prie įėjimo.
10. Ligoninės dirba visą parą. Ligoninių vyriausiųjų gydytojų ir vyresniųjų slaugytojų
darbo laikai skelbiami informacinėse lentose.
11. Psichikos dienos stacionaro darbo laikas pirmadieniais-penktadieniais nuo 8.00
val. iki 16.00 val., kuris nurodytas ant durų prie Psichikos dienos stacionaro įėjimo bei skelbiamas
internetinėje svetainėje www.vrcp.lt.

III SKYRIUS PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

12. Pacientai pas pasirinktą šeimos gydytoją, gydytojus specialistus registruojami Įstaigos registratūrose, pas Psichikos sveikatos centro, Odontologijos ir dantų protezavimo skyrių gydytojus – šių skyrių registratūrose, internetinėje svetainėje www.vrcp.lt, ipr.esveikata.lt arba gydytojų kabinetuose, kur registraciją atlieka bendrosios praktikos ar bendruomenės slaugytoja.
13. Pacientai registruojami Įstaigos darbo laiku (pirmadieniais-penktadieniais) – telefonu arba jiems atvykus į Įstaigos registratūras, o taip pat elektroninio registravimo būdu. Registruojant pacientui pasiūloma pateikti duomenis ryšiui palaikyti.
14. Pacientui ar norinčiam jį užregistruoti asmeniui pageidaujant registracijos metu suteikiama informacija apie Įstaigoje teikiamas paslaugas, dirbančius asmens sveikatos priežiūros specialistus, jų darbo grafiką. Jei yra galimybė, pacientas turi teisę pasirinkti jam tinkamą priėmimo laiką.
15. Pacientai, prisirašę prie Įstaigos, pagal nustatytą tvarką, turi teisę iškviesti šeimos gydytoją į namus. Iškvietimai į namus registruojami pirmadieniais-penktadieniais nuo 7:00 val. iki 13:00 val. telefonu arba tiesiogiai registratūroje. Iškvietimo į namus laikas skelbiamas informacinėse lentose.
16. Pacientai pas gydytoją priimami užregistruotu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
17. Dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo pacientą gydytojas priima be išankstinės registracijos.
18. Jei Įstaiga savo iniciatyva nori pakeisti pacientui paskirtą apsilankymo pas gydytoją laiką, naujas priėmimo laikas pacientui pagal jo pateiktus kontaktinius duomenis pranešamas ne vėliau kaip prieš 12 valandų (išskyrus gydytojo ligos ar kitais nenumatytais atvejais) iki planuoto priėmimo pradžios.
19. Pacientas, atvykęs į Įstaigą užsiregistruoti pirmą kartą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o paciento atstovas – jo atstovaujamo paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pacientui nurodoma gydytojo, teiksiančio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pavardė ir jo kabineto numeris.
20. Teisės aktų nustatyta tvarka galima anoniminė konsultacija.
Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-3
,,20.¹ Pacientai, norintys gauti pirminę ambulatorinę nuotolinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą (toliau – NSP), skambina į registratūrą tel. 247-00-01 arba 247-82-32, kurioje yra informuojami kokiu laiku jiems bus suteikta NSP. NSP teikiama, tik turint paciento sutikimą NSP gauti.“
„20.² Pacientą, norintį gauti NSP paslaugą, pokalbio telefonu metu identifikuoja šeimos gydytojo komandos narys. Su pacientu kalbantis šeimos gydytojo komandos narys informuoja pacientą, kad bus užduota keletas klausimų, reikalingų paciento identifikavimui. Asmeniui nesutikus atsakinėti į klausimus, NSP paslauga neteikiama. Jei skambinantis asmuo sutinka atsakyti į identifikavimui skirtus klausimus, jo prašoma:
- pasakyti vardą ir pavardę (jei kalbama su paciento įgaliotu atstovu – ir įgalioto asmens vardą bei pavardę, atstovavimo pagrindą);
- pasakyti keturis paskutinius paciento asmens kodo skaičius;
- pasakyti paciento šeimos gydytojo (slaugytojo) vardą, pavardę;
- informacijos apie paciento vartojamus (išrašytus) vaistus, vartojimo periodiškumą ar kitus su paciento sveikata susijusius duomenis, kol nekyla abejonių dėl skambinančio asmens tapatybės.
Šeimos gydytojo komandos narys NSP paslaugą teikia tik identifikavęs pacientą“.

IV SKYRIUS PACIENTŲ HOSPITALIZAVIMO Į LIGONINES TVARKA

21. Į Ligoninę gali būti hospitalizuojami Lietuvos Respublikos piliečiai arba turintys teisę gyventi Lietuvoje ir apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
22. Pacientai, atitinkantys paliatyvios pagalbos, palaikomojo gydymo ir slaugos indikacijas, į Ligoninę hospitalizuojami pagal registravimo eilę iš anksto suderintą datą.
23. Pacientas su savimi privalo turėti šiuos dokumentus:
23.1. pasą ar asmens tapatybės kortelę, ir/ar leidimą gyventi Lietuvoje;
23.2. pensininko, ir/ar neįgalumo, ir/ar darbo biržos registracijos pažymėjimą;
23.3. siuntimą į Ligoninę (Forma Nr.027/a), kuris galioja 1 mėn. nuo jo išrašymo
datos.
24. Siūloma pacientams turėti būtiniausias asmens higienos priemones,
nerekomenduojama su savimi turėti brangių daiktų ir pinigų.
25. Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių ir/ar įstatyminių atstovų /atstovų pagal pavedimą sutikimu. Paciento valios pareiškimas gali būti neužpildytas, jeigu:1)yra grėsmė paciento gyvybei ir jis pats negali savo valios išreikšti, 2) yra grėsmė paciento gyvybei, tačiau jo įstatyminio ar įgalioto atstovo negalima greitai surasti, 3) pacientas negali savo valios išreikšti dėl sveikatos būklės (fizinės, psichinės negalios) ir neturi savo atstovo. Apie šias aplinkybes pažymima paciento asmens sveikatos istorijoje ir jas savo parašais patvirtina asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas ir slaugytojas.
26. Paciento įstatyminiai atstovai ar paciento atstovai pagal pavedimą privalo pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus (globą/rūpybą patvirtinančius dokumentus)

V SKYRIUS PACIENTŲ HOSPITALIZAVIMO Į PSICHIKOS DIENOS STACIONARĄ TVARKA

27. Į Psichikos dienos stacionarą gali būti nukreipiami asmenys, drausti privalomuoju sveikatos draudimu ir turintys gydytojo psichiatro, šeimos gydytojo, gydytojo neurologo ar kito asmens sveikatos priežiūros specialisto išduotą siuntimą/išrašą (f 027a).
28. Į Psichikos dienos stacionarą hospitalizuojami pacientai, atitinkantys Psichikos dienos stacionaro gydymo indikacijas, kuriems nepakankamas ambulatorinis gydymas, bet dar nėra indikacijų nukreipti pacientą aktyviam stacionariniam gydymui.
29. Į Psichikos dienos stacionarą pacientai patenka pagal iš anksto suderintą laiką. Išankstinė registracija vyksta telefonu arba atvykus į Dienos stacionarą.
30. Psichikos dienos stacionaro pacientai privalo pranešti Dienos stacionaro vyresniajai slaugytojai dėl neatvykimo, nurodant neatvykimo priežastį.

VI SKYRIUS PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS, JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

31. Pacientų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai bei šios Taisyklės.
32. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:
32.1. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
32.2. Drausti pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas LR įstatymų nustatyta tvarka.
32.3. Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Gydytojai ir slaugos darbuotojai privalo gerbti pacientų asmens privatumą. Susipažinti su paciento asmens sveikatos istorija turi teisę tik asmens sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
32.4. Pacientui suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
32.5. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
32.6. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
33. Pacientas turi teisę į informaciją:
33.1. apie Įstaigos darbo ir vidaus tvarkos taisykles;
33.2. apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;
33.3. apie Įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas ir jų kainas;
33.4. apie siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką;
33.5. apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą;
33.6. apie paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų;
33.7. apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui pateikia gydytojas, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
34. Prieš tai nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
35. Pacientas turi teisę nežinoti:
35.1. Informacijos apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį. Gydymo prognozė negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti savo parašu. Prieš tai nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.
36. Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:
36.1. Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose, kuriuos Įstaiga privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi raštu į Įstaigą. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie tokį sprendimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose;
36.2. Gydantis gydytojas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, gydytojas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti. Įrašą padaręs sveikatos priežiūros specialistas jo nepakeičia, neištrina ar nepašalina, bet palieka sveikatos istorijoje, jį pažymėdamas (pabraukdamas ar pan.) ir greta jo padaro naują įrašą. Ši tvarka galioja, kai pildomos popierinės asmens sveikatos istorijų formos. Jeigu įrašas buvo atliktas užpildant elektroninę formą E025, gydytojas per 15 darbo dienų užpildo naują formą E025, o seną panaikina, pasirašydamas
autentišku elektroniniu parašu. Gydytojo ir paciento ginčą šiais klausimais sprendžia Įstaigos vyriausiasis gydytojas.
36.3. Ligoninės pacientas ar jo atstovas, norėdamas gauti medicininių dokumentų kopijas, raštu kreipiasi į Ligoninės vyriausiąją gydytoją, kuris užregistravęs paciento/atstovo prašymą pateikia jį derinti gydančiam gydytojui. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
36.4. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su savo medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
36.5. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais;
36.6. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę kreiptis į Poliklinikos sekretorę, ASPĮ – į vyresniąsias slaugytojas ir prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo sveikatos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos. Paciento lėšomis apmokėtų dokumentų kopijos padaromos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į įstaigą dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kai rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymais. Su tokia informacija pacientai gali susipažinti Įstaigos registratūrose, sekretoriate, interneto svetainėje www.vrcp.lt. Informaciją pacientams taip pat teikia gydantis gydytojas, atitinkamo skyriaus vadovas.
37. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą:
37.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
37.2. Visa informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
37.3. Konfidenciali informacija suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus tuos atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją.
37.4. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
37.5. Paciento pageidavimu konsultacijos metu gali dalyvauti trečiasis asmuo, jei jo dalyvavimas atitinka paciento valią. Apie trečiojo asmens dalyvavimą paciento apžiūroje/konsultacijoje gydytojas turi atžymėti paciento sveikatos istorijoje.
37.6. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat Poliklinikos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai ir asmenims, nagrinėjantiems paciento skundą.
37.7. be raštiško sutikimo pacientas negali būti įtrauktas į mokymo procesą bei biomedicininius tyrimus. Įtraukiant pacientus į mokymo procesą, biomedicininius tyrimus bei naudojant informaciją apie pacientą mokymo ir mokslo tikslais, turi būti užtikrinta asmens privatumo apsauga bei turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus. Paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus bei naudojant informaciją mokslo tikslais tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Informacija apie konkretaus paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kitus su paciento sveikata susijusius asmeninio pobūdžio faktus, yra konfidenciali. Naudojant informaciją apie pacientą mokymo tikslais, ši informacija turi būti koduojama: ligos kodas, nuasmeninta informacija apie
pacientą (vardo ir pavardės pirmosios raidės) ar kitaip keičiami duomenys apie pacientą, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
38. Pacientas turi teisę skųstis, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis Pacientų teisių ir žalos atlyginimo sveikatai įstatyme bei Įstaigos skundų nagrinėjimo tvarkoje nustatytų pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos, turinio ir formos reikalavimų.
39. Pacientas privalo:
39.1. prisirašymo prie Įstaigos metu pasirašytinai susipažinti su darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jų nuostatas;
39.2. sveikatos priežiūros specialistui suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, alergines reakcija, genetinį paveldimumą ir kitus žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
39.3. vykdyti specialistų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką arba raštu atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių davė sutikimą;
39.4. Pacientas, negalintis atvykti į priėmimą nustatytu laiku, apie tai ne vėliau kaip prieš 24 val. turi telefonu ir/ar trumpąja SMS žinute pranešti Įstaigos registratūrai arba gydytojui, pas kurį pacientas yra užregistruotas, telefonu.
39.5. gavęs informaciją apie skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas (vyr. gydytojo įsakymu nustatyta tvarka), savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti parašu;
39.6. netrukdyti asmens sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo pareigų;
39.7. laikytis viešosios tvarkos: nešiukšlinti, netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui, laikytis asmens higienos ir pan.;
39.8. rūbinės darbo metu, naudotis jos paslaugomis.
39.9. gerbti įstaigos darbuotojus, kitus pacientus bei lankytojus, pagarbiai ir deramai su jais elgtis, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
39.10. tausoti Įstaigos turtą, turto sugadinimo ar sunaikinimo atveju atlyginti Įstaigos patirtą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
39.11. atvykus į Įstaigą dėl paslaugų suteikimo informuoti asmens sveikatos priežiūros darbuotoją apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis;
39.12. Ligoninių pacientai be pareigų numatytų 39.1. – 39.12. punktuose, taip pat
privalo: tyrimai;
39.12.1. laikytis Ligoninėje nustatyto dienos ir gydymo režimo:
6.00 val. – 8.00 val. – kėlimasis, temperatūros matavimas, rytinis tualetas,
7.30 val. – 8.00 val. – bendra vizitacija (trečiadieniais);
8.00 val. – 9.00 val. – pusryčiai;
9.00 val. – 13.00 val. – procedūros, konsultacijos, gydytojų vizitacijos;
13.00 val. – 14.00 val. – pietūs;
14.00 val. – 16.00 val. – popietinis poilsis;
16.00 val. – 17.00 val. – procedūros, laisvalaikis;
17.00 val. – 18.00 val. – vakarienė;
18.00 val. – 20.00 val. – laisvalaikis;
20.00 val. – 22.00 val. – procedūros, vakarinis tualetas;
22.00 val. – miegas, išjungiami radijo aparatai, televizoriai, gesinama šviesa.
39.12.2. laikytis asmens higienos reikalavimų;
39.12.3. maitintis įstaigoje tiekiamu maistu pagal gydytojo paskirtą dietinį maitinimą.
39.12.4. palaikyti švarą ir tvarką palatoje;
39.12.5. laikytis elektrosaugos ir gaisrinės saugos taisyklių: palatoje nelaikyti degių, greitai užsiliepsnojančių medžiagų, nesinaudoti Ligoninei nepriklausančiais elektros įrenginiais ir prietaisais, išskyrus elektrines asmens higienos priemones;
39.12.6. išeinat iš palatos pasirūpinti jam priklausančių daiktų saugumu;
39.12.7. laikytis nustatytos viršutinių drabužių laikymo tvarkos.
40. Pacientui draudžiama:
40.1. naudotis mobiliuoju telefonu asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos, kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu;
40.2. savavališkai įeiti į įstaigos tarnybines patalpas, gadinti įrengimus, inventorių ir kitas materialines vertybes;
40.3. į Įstaigos ar jos teritoriją atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;
40.4. rūkyti Įstaigos teritorijoje, laikyti, gerti alkoholinius gėrimus bei vartoti psichotropines, toksines medžiagas. Už šį tvarkos pažeidimą pacientas gali būti nedelsiant išrašomas iš Ligoninės, apie tai pažymint jo medicininiuose dokumentuose;
40.5. šiukšlinti, triukšmauti ir trukdyti kitiems pacientams;
40.6. atsivesti (atsinešti) gyvūnus.
40.7. naudotis kitam asmeniui priklausančiais daiktais;
40.8. savavališkai išeiti iš Ligoninės;
40.9. savavališkai lankytis kitose Ligoninės palatose, negavus lankomo(-ų) paciento(-
ų) sutikimo;
40.10. atlikti veiksmus, kuriais būtų bandoma sąmoningai susižaloti ar kitaip pakenkti
sveikatai ir/ar gyvybei bei sukelti pavojų ar grėsmę savo ir/ar artimųjų bei aplinkinių gyvybei ir/ar sveikatai.
40.11. Jei pacientas nesilaiko pareigų ir šis pažeidimas pablogina jo sveikatos būklę ir/ar sukelia mirtį, įstaiga už tai neatsako.
41. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir/ar kitų pacientų sveikatai ir/ar gyvybei, arba trukdo pacientams gauti kokybiškas paslaugas, gali būti atsisakyta teikti paslaugas, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą ir atvejus, kai reikiamų paslaugų suteikimas planine tvarka kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sukeltų grėsmę paciento gyvybei.
42. Pacientų atstovai padeda pacientui įgyvendinti jų teises naudodamiesi tomis pat teisėmis bei pareigomis kaip ir pacientai.

VII SKYRIUS PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IŠ LIGONINIŲ, PERKĖLIMO IR SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

43. Ligoninės pacientai lankomi darbo dienomis nuo 16.00 val. iki 19.00 val., o poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9.00 val. iki 14.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 19.00 val. Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai. Išimtiniais atvejais pacientų artimiesiems gydantis gydytojas gali leisti lankyti ir kitokiu laiku.
44. Neblaivūs, apsvaigę, agresyvūs lankytojai į Ligoninę neįleidžiami.
45. Lankytojams draudžiama pacientams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus.
46. Atliekant pacientui įvairias procedūras, lankytojai į palatą neįleidžiami.
47. Pacientas perkeliamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo gydymo, kurio Ligoninė pagal savo kompetenciją suteikti negali. Siunčiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jam išrašomas siuntimas arba slaugytoja kviečia greitosios medicinos pagalbą bei informuojamas paciento atstovas, kurio kontaktiniai duomenys yra nurodyti paciento valios pareiškimo formoje.
48. Pacientai iš Ligoninės išrašomi:
48.1. pagerėjus paciento būklei, tęsti gydymą ambulatoriškai;
48.2. kai siunčiamas ir perkeliamas gydytis į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
48.3. kai tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;
48.4. už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;
48.5. pacientui pačiam reikalaujant;
48.6. pasibaigus faktinei gydymo trukmei (120 dienų per kalendorinius metus), išskyrus paliatyviąją slaugą;
48.7. kai perkeliamas gyventi į ilgalaikės socialinės globos įstaigą.
49. Išrašant pacientą iš Ligoninės, jam parengiami ir atiduodami dokumentai (išrašas iš medicininių dokumentų, vaistų receptai ir kt.). Pacientai išrašomi darbo dienomis iki 13 val.

VIII SKYRIUS NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

50. Įstaiga teikia nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
51. Nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymai (informacija apie mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo tvarką bei šių paslaugų sąrašai yra viešai skelbiami Įstaigoje).
52. Nemokamai teikiama:
52.1. būtinoji pagalba;
52.2. planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra nurodytos Įstaigos sutartyje, sudarytoje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu.
53. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias patys pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos privalo susimokėti, teikiamos:
53.1. kai pacientui teikiamos paslaugos, kurios LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais yra numatytos kaip mokamos;
53.2. kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ir kreipiasi į VšĮ VRCP dėl paslaugų, bet ne būtinosios pagalbos, suteikimo;
53.3. kai pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, bet neprisirašęs prie įstaigos ir kreipiasi į VRCP dėl odontologinių ar šeimos gydytojų paslaugų, bet ne būtinosios pagalbos, suteikimo;
53.4. kai pacientas, neturėdamas pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nenumatytos kitos sąlygos), savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, procedūros ir pan.). Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto;
53.5. kai pacientas, neturėdamas gydytojo siuntimo atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, norėdamas savo iniciatyva gauti mokamas laboratorinės medicinos paslaugas;
53.6. kai paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;
53.7. kai paciento pageidavimu teikiamos brangiau kainuojančios paslaugos. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą;
53.8. kai paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, neturintiems Europos sveikatos draudimo kortelės bei nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą);
53.9. kai pacientas pageidauja gauti konsultacijas ar slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės (skubos) tvarka. Šios paslaugos teikiamos, kai įstaiga:
53.9.1. turi galimybę suteikti daugiau paslaugų nei numatyta sutartyje su teritorine
ligonių kasa;
53.9.2. turi viešai skelbiamą iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų kiekvienos darbo
dienos ambulatorinių specializuotų paslaugų teikimo planą-grafiką ir stacionarizavimo dėl nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų dienos planą;
53.9.3. užtikrina, kad visi į ambulatorinių specializuotų paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai bei visi į nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai, paslaugas gaus numatytą dieną nustatytu laiku.
53.10. kai pacientams teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos, jeigu pacientas pageidauja šias paslaugas gauti ne eilės tvarka. Išlaidos už šias paslaugas vėliau kompensuojamos iš PSDF biudžeto Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka;
53.11. kai pacientai, išnaudoję metinį (per kalendorinius metus) nemokamą slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų limitą (120 dienų), numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais;
53.12. kai pacientams (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) teikiamos odontologinės paslaugos. Pacientai moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.
54. Mokamų paslaugų, išvardintų 53.1. – 53.12. punktuose , kainos skelbiamos Įstaigos internetinėje svetainėje, su jomis galima susipažinti Įstaigos registratūroje arba pas vyresniąją slaugytoją.
55. Mokamos nemedicininės paslaugos (kopijavimas, prirašymas, kompensuojamų vaistų pasų keitimas, išrašai iš asmens sveikatos istorijų, pažymos apie paciento sveikatos būklę pačiam prašant, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pranešimų, skaitmeninių rentgenogramų, echoskopinių vaizdų nuotraukų spausdinimas ir pan.) - apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Įstaigos vyriausiojo gydytojo patvirtintomis kainomis.
IX SKYRIUS
SKUNDŲ REGISTRAVIMO POLIKLINIKOJE, PERDAVIMO NAGRINĖTI IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA ĮSTAIGOJE
56. Pacientai skundus turi teisę pateikti raštu, pateikiant juos atvykus į Įstaigą, atsiunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu. Pacientai skundus gali pateikti patys arba tai padaryti per savo atstovą, laikydamiesi Pacientų teisių ir žalos atlyginimo sveikatai įstatyme nustatytų pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos, turinio ir formos reikalavimų bei Pacientų skundų nagrinėjimo VšĮ VRCP tvarkoje, patvirtintoje VšĮ VRCP vyriausiojo gydytojo įsakymu.
57. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas.
58. Skundai nagrinėjami laikantis Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos, kuri paviešinta Įstaigos internetinėje svetainėje.
59. Pacientų ir lankytojų pageidavimų ir pastabų knygos yra Įstaigos registratūrose ar pas vyresiąją slaugytoją. Jose galima pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę, išdėstyti pageidavimus, o taip pat pateikti pasiūlymus. 

X SKYRIUS PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, DOKUMENTŲ BEI PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA LIGONINĖSE

60. Pacientų pageidavimu jų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, pinigai registruojami ir saugojami Įstaigoje jų lankymosi dieną. Tokiu atveju pacientas rašo prašymą, kuriame išvardina saugotinas materialines vertybes ir/ar nurodo pinigų sumą. Atsakingas darbuotojas sutikrina prašyme nurodytas materialines vertybes bei pasirašydamas patvirtina šių vertybių priėmimą saugojimui. Pacientui išduodama jo prašymo saugoti materialines vertybes kopija. Saugojimui priimtos vertybės sudedamos į voką, ant kurio užrašomas paciento vardas, pavardė, adresas bei kontaktiniai duomenys. Vokas su materialinėmis vertybėmis, dalyvaujant pacientui, užklijuojamas ir antspauduojamas priimančio darbuotojo spaudu. Ant užklijos pasirašo pacientas (jo atstovas). Vokas su saugoti priimtomis materialinėmis vertybėmis bei priimtų materialinių vertybių aktas nedelsiant perduodamas atsakingam darbuotojui, kuris registruoja prašymą tam tikslui skirtame žurnale ir užtikrina materialinių vertybių saugojimą seife. Materialinės vertybės grąžinamos pacientui (jo atstovui), pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymo saugoti materialines vertybes kopiją. Atsiimdamas materialines vertybes pacientas, jo atstovas įrašo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Pacientas, jo atstovas ar paveldėtojas, parašu patvirtinęs materialinių vertybių grąžinimą, netenka teisės reikšti bet kokiais pretenzijas dėl šio turto.
61. Pacientui ar jo atstovui pageidaujant paciento asmens dokumentai gali būti saugomi Ligoninės rakinamame seife. Už šį saugojimą atsako Ligoninės vyresnioji slaugytoja. Kai jos nėra - kitas vyriausiojo gydytojo paskirtas asmuo.
62. Pacientas ar jo atstovas, perduodamas saugojimui dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus, dokumentus bei pinigus, pasirašo Paciento materialinių vertybių saugojimo (priėmimo – išdavimo) žurnale. Apie saugojimui perduotus dokumentus įrašomas įrašas paciento ligos istorijos 2-ame puslapyje, dalyje „Kitos žymos“.
63. Pacientui ir jo atstovui pageidaujant saugojimui perduotus daiktus privaloma
grąžinti:
63.1. paciento gydymosi metu, jam pačiam ar jo atstovui pareikalavus;
63.2. pacientą išrašant, perkeliant į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
63.3. pacientui mirus.
64. Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis atsiimti saugojimui perduotus dokumentus,
kreipiasi į palatos slaugytoją, kuri apie tai informuoja Ligoninės atsakingą darbuotoją (paciento atstovas Ligoninės atsakingam darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
65. Apie saugojamų dokumentų gavimą, pacientas ar jo atstovas pasirašo Paciento materialinių vertybių saugojimo (priėmimo – išdavimo) žurnale.
66. Už paciento dokumentų, neatiduotų saugojimui, saugumą Ligoninės personalas
neatsako.
67. Siekiant užtikrinti paciento saugumą, patartina į palatas nenešti pinigų, dirbinių iš
vertingų metalų, brangių saugotinų asmeninio naudojimo daiktų. Už juos administracija neatsako.

XI SKYRIUS DARBO SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR DARBO DRAUSMĖ

68. Darbo sutartimi darbuotojas susitaria su darbdaviu, jog darbuotojas įsipareigoja būti pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.
69. Darbuotojas su darbdaviu gali susitarti dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo).
70. Darbo sutartis pasibaigia:
70.1. nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;
70.2. nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva;
70.3. nutraukus darbo sutartį darbdavio valia;
70.4. nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;
70.5. mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui;
70.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos.
71. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.
72. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:
72.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;
72.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
72.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas
privalomas;
72.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio
pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
72.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės
žalos;
72.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
72.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.
73. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:
73.1. žala padaryta tyčia;
73.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;
73.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar
psichotropinių medžiagų darbuotojo;
73.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;
73.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala;
73.6 kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.
74. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo, nutraukimo tvarką, darbo drausmę reglamentuoja LR darbo kodeksas, Įstaigos, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis ir kiti teisės aktai.

XII SKYRIUS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ DARBO LAIKAS

75. Darbo laikas – bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ir atlieka pareigas pagal darbo sutartį.
76. Darbo trukmė Įstaigos darbuotojams yra 40 val. per savaitę, išskyrus:
76.1. sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis – 38 valandų darbo savaitė;
76.2. sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems skubią medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareiginius nuostatus – 37 valandų darbo savaitė.
77. Į darbo laiką bet kuriuo atveju įtraukiami šie laikotarpiai:
77.1. pasirengimas darbui darbo vietoje;
77.2. fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos;
77.3. kelionės iš darbovietės į darbdavio nurodytą darbo funkcijos laikino atlikimo
vietą laikas;
77.4. budėjimo laikas;
77.5. kvalifikacijos tobulinimo darbdavio pavedimu laikas;
77.6. privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas;
77.7. prastovos laikas;
77.8. nušalinimo nuo darbo laikas;
78. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda,
išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.
79. Darbuotojas, dėl svarbių priežasčių negalintis atvykti į darbą kelias valandas, pusę ar visą darbo dieną, turi teikti prašymą Įstaigos vyriausiajam gydytojui ne vėliau kaip prieš tris dienas dėl neatvykimo į darbą, nurodydamas kada atidirbs už nebūtas valandas darbe.
80. Įstaigos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtinta darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, LR darbo kodekso, Įstaigos kolektyvinės sutarties, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatomis.

XIII SKYRIUS DARBO DRAUSMĖ IR DARBO GINČAI

81. Darbuotojams, už darbo drausmės pažeidimus taikomos VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos kolektyvinėje sutartyje numatytos drausminės nuobaudos.
82. Visus darbo ginčus, kurie kyla iš darbo santykių nagrinėja darbo ginčų komisijos ir teismas. Darbo ginčų komisijos yra nuolatinės ir veikia prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Darbo ginčų komisijos sudarymo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamuose darbo ginčų komisijos nuostatuose.
XIV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ELGESIO TAISYKLĖS
83. Įstaigos darbuotojai savo santykius privalo grįsti geranoriškumo, savitarpio supratimo ir tolerancijos principais, palaikyti tarpusavyje dalykiškus santykius.
84. Įstaigos darbuotojai privalo:
84.1. laiku atvykti į darbą, laikytis darbo drausmės, šių taisyklių ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų;
84.2. sąžiningai ir kvalifikuotai dirbti, vykdyti savo pareiginių nuostatų reikalavimus, teisėtus Įstaigos administracijos nurodymus;
84.3. laikytis nustatyto gaisrinės saugos režimo, žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių laikymo vietas, mokėti tas priemones panaudoti, žinoti, kaip jiems elgtis kilus gaisrui, žinoti žmonių evakuavimo planą ir savo pareigas evakuojant žmones, gelbėjant turtą ir kt.;
84.4. tausoti ir saugoti įstaigos turtą (instrumentus, įrenginius, inventorių ir kt.), neleisti jo gadinti, grobstyti, naudoti savanaudiškiems tikslams, laikytis materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;
84.5. taupiai naudoti darbui skirtas medžiagas, medikamentus, energetinius resursus;
84.6. imtis priemonių, kurios pašalintų priežastis ar sąlygas, trukdančias normaliai dirbti, keliančias grėsmę darbuotojų bei pacientų sveikatai ar gyvybei, įstaigos turtui;
84.7. laikytis instrumentų, prietaisų, aparatų, įrangos ir kt. naudojimo taisyklių ir instrukcijų, nedirbti techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis;
84.8. savo darbo vietose palaikyti tvarką ir švarą, laikytis sanitarijos, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
84.9. tobulinti savo profesines žinias;
84.10. apie darbo metu patirtas traumas, ūmius sveikatos sutrikimus, susijusius su darbu, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą arba iš darbo, o taip pat lankant pacientus jų namuose, privalo nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui, nurodant įvykio aplinkybes ir pasekmes;
84.11. Įstaigos darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, privalo dirbti vilkėdami tvarkingą medicininę aprangą.
84.12. teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams Įstaigoje ir jų namuose pagal kompetenciją;
84.13. padėti pacientams suprasti ir įvertinti savo negalias, mokyti juos išsaugoti sveikatą ir funkcines galimybes;
84.14. neįžeisti pacientų orumo, gerbti individualiąsias jų vertybes ir įpročius;
84.15. užtikrinti pacientams saugumo jausmą, sudaryti galimybę atviram, nuoširdžiam pokalbiui;
84.16. laikyti paslaptyje pacientų asmeninę informaciją, neskleisti žinių apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus), neaptarinėti paciento būklės sveikatos priežiūros įstaigos viešose vietose, girdint pašaliniams asmenims;
84.17. pagal sudarytą grafiką periodiškai atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą.
84.18. darbuotojai, kuriems yra suteikti el.pašto adresai, ne rečiau kaip vieną kartą per darbo dieną privalo tikrinti savo elektroninį paštą. Elektroniniu paštu iš sekretorės elektroninio pašto atsiųsti dokumentai su Įstaigos vyriausiojo gydytojo rezoliucija prilyginami popieriniam dokumento variantui;
84.19. laiku ir tik elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių paslaugų teikimo portalo, adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt, pateikti privalomus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, dokumentus.
84.20. laiku ir tinkamai deklaruoti viešus ir privačius interesus, kaip tai nustatyta 1997 m. liepos 2 d. viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme Nr. VIII-371 (žr.aktualią redakciją).
85. Administracija ir jos įgalioti asmenys privalo:
85.1. užtikrinti, kad Įstaiga teiktų tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos išduotoje licencijoje;
85.2. užtikrinti, kad Įstaigoje būtų naudojami tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įregistruoti vaistai, profilaktikos ir gydymo metodai, medicinos aparatai ir instrumentai;
85.3. užtikrinti darbuotojams normalias darbo sąlygas, aprūpinti darbui reikalingomis medžiagomis, instrumentais, aparatais ir mechanizmais, darbo drabužiais, asmeninės saugos priemonėmis;
85.4. instruktuoti ir mokyti darbuotojus saugiai dirbti, kontroliuoti jų darbo kokybę, profesinės etikos normų laikymąsi;
85.5. sudaryti Įstaigoje sveiką darbo aplinką, užtikrinti priešepideminį režimą, remti ir ugdyti darbuotojų pažangią iniciatyvą, aktyvumą;
85.6. darbo metu draudžiama atitraukti darbuotojus nuo jų tiesioginio darbo, organizuoti susirinkimus, posėdžius, įvairius pasitarimus visuomeniniais klausimais, išskyrus atvejus, numatytus kolektyvinėje sutartyje.
85.7. sudaryti darbuotojams sąlygas profesinių žinių tobulinimui.
86. Įstaigos darbuotojai darbo metu privalo laikytis elgesio principų bei tarpusavio santykių, kaip tai numatyta Įstaigos elgesio kodekse, patvirtintame Įstaigos vyriausiojo gydytojo.

XV SKYRIUS REIKALAVIMAI UŽTIKRINANTYS VIDAUS TVARKĄ ĮSTAIGOJE

87. Įstaigos patalpos ir teritorija turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
88. Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama rūkyti.
89. Įstaigos darbuotojams draudžiama Įstaigoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
90. Poliklinikos elektroniniais ir telefoniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
91. Įstaigoje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo aplinka.
92. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietose pacientai ir/ar jų atstovai būtų tik darbuotojui esant.
93. Įstaigos darbuotojas, paskutinis patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.
94. Darbo kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tą daryti nurodo tiesioginis vadovas.
95. Vienas komplektas raktų nuo visų patalpų yra pas Įstaigos vyriausiojo gydytojo paskirtą asmenį.
96. Materialinės ir kitos vertybės laikomos tik specialiai tam paruoštose vietose.
97. Įstaigos patalpose turi būti gaisro gesinimo priemonės.
98. Draudžiama užkrauti priėjimus prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų.
99. Darbuotojui draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su užduoties vykdymu.
100. Transporto judėjimo greitis Įstaigos teritorijoje neturi viršyti 20 km per valandą.

XVI SKYRIUS DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

101. Įstaigos administracija įgyvendina visas įmanomas įstatymų nustatytas priemones, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas bei formuojant darbuotojų atsakomybę šioje srityje.
102. Už saugaus darbo Įstaigoje užtikrinimą atsakingas Įstaigos vyriausiasis gydytojas.
103. Už darbo saugos norminių aktų laikymąsi atsakingi visi Įstaigos darbuotojai.
104. Darbuotojai privalo susipažinti (pasirašant) su saugos darbe normatyviniais dokumentais, išklausyti periodinius instruktažus.
XVII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
105. Įstaigos darbo ir vidaus tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
106. Įstaigos darbo ir vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Įstaigos informacinėse lentose.
107. Įstaigos darbo ir vidaus tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių.
108. Darbuotojams už Įstaigos darbo ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus taikoma LR darbo kodekse numatytos atsakomybės nuostatos.
109. Įstaigos darbo ir vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.
110. Visuomenės informavimo priemonių atstovai, taip pat kiti asmenys, norintys filmuoti ir ar fotografuoti Įstaigoje ir/ar jos teritorijoje, privalo tai suderinti su Įstaigos administracija.
111. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su Įstaigos pacientais ir/ar juos filmuoti/fotografuoti gali tik gavę jų sutikimą.
112. Taisyklės yra privalomos visiems įstaigos darbuotojams, pacientams, jų atstovams ir lankytojams.

Suderinta:
Vilniaus rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga

Naudinga informacija