Elgesio kodeksas

PATVIRTINTA
VšĮ VRCP vyr. gydytojo
2014-05-26 įsakymu Nr. V-128


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS
ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (toliau – VšĮ VRCP) elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius VšĮ VRCP darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.
2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius VšĮ VRCP darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais, didinti VšĮ VRCP darbuotojų autoritetą visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą VšĮ VRCP.
3. Šis kodeksas tvirtinamas VšĮ VRCP vyriausiojo gydytojo įsakymu ir skelbiamas viešai.
4. Kodekse vartojamos sąvokos:
4.1. Asmeninis suinteresuotumas – moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba jam artimiems asmenims.
4.2. Dovana laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir / ar suteikiama asmens sveikatos priežiūros specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.
4.3. Interesų konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.
4.4. Privatūs interesai – tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines pareigas.
4.5. Darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

5. Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:
5.1. pagarba žmogui ir valstybei;
5.2. teisingumas ir nešališkumas;
5.3. nesavanaudiškumas; 3
5.4. dorovinis principingumas ir padorumas;
5.5. atsakomybė ir atskaitingumas;
5.6. skaidrumas ir viešumas;
5.7. pavyzdingumas;
5.8. viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
5.9. sąžiningumas;
5.10. tinkamas pareigų atlikimas;
5.11. lojalumas VšĮ VRCP;
5.12. konfidencialumas.
6. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojai turi:
6.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;
6.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant VšĮ VRCP vidaus teisės aktus;
6.3. tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas;
6.4. su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, neatsižvelgdami į jų asmens savybes, turtinę ar visuomeninę padėtį, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitų juridinių asmenų atstovais;
6.5. kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;
6.6. nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;
6.7. pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, kolegų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.
7. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
7.1. priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaudamiesi tik viešaisiais interesais;
7.2. eidami pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;
7.3. neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdami sprendimus;
7.4. vienodai elgtis su visais pacientais, neatsižvelgdami į jų tautybę, rasę, lytį, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, religinius įsitikinimus ir politines pažiūras;
7.5. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
7.6. būti objektyvūs, vadovautis visų asmenų lygybės prieš įstatymą principu; susidūrę su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgdami į viešuosius interesus, vadovaudamiesi visiems vienodais vertinimo kriterijais;
7.7. svarstydami vidaus teisės aktų projektus, priimdami sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaudamiesi visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengdami asmeniškumo.
8. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
8.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekdami paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;
8.2. nesinaudoti VšĮ VRCP nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai, siekdami asmeninės naudos;
8.3. darbinėje veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto;
8.4. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems, draugams, vykdydami darbines pareigas;
8.5. dirbti pacientų, VšĮ VRCP ir visuomenės labui.
9. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
nedelsdami imtis priemonių jiems nutraukti;
9.1. elgtis nepriekaištingai ir garbingai;
9.2. nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;
9.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
9.4. darbinėje veikloje elgtis garbingai;
9.5. atlikti savo pareigas vadovaudamiesi etiško elgesio normomis;
9.6. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;
9.7. netoleruoti kolegų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir
9.8. būti nepaperkami, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų;
9.9. aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja jokių kyšių ar dovanų davimo ir ėmimo;
9.10. atsakomybės ir atskaitomybės principas reiškia, kad darbuotojai turi: Teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;
9.11. atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;
9.12. neturėdami pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsdami pranešti tiesioginiam vadovui ar VšĮ VRCP vyriausiajam gydytojui;
9.13. asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;
9.14. prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą;
9.15. atsiskaityti už savo veiklą tiesioginiam vadovui ir VšĮ VRCP vyriausiajam gydytojui.
10. Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojai turi: 10.1. užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
10.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems darbuotojams ir asmenims.
11. Pavyzdingumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
11.1. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
11.2. būti tolerantiški ir paslaugūs, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;
11.3. visada veikti profesionaliai;
11.4. siekti žodžio ir veiksmo vienybės;
11.5. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;
11.6. pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti;
11.7. darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;
11.8. nereikšti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto;
11.9. nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti VšĮ VRCP patalpose ar jos teritorijoje;
11.10. seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo;
11.11. būti tvarkingos išvaizdos. Sveikatos priežiūros specialistai privalo vilkėti specialią medicininę aprangą. Apranga turi būti švari ir tvarkinga.
12. Viešųjų interesų tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas reiškia, kad darbuotojai turi: 12.1. priimdami sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;
12.2. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikdami viešiesiems interesams;
12.3. nenaudoti pareigų, pažeidžiant darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikdami paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius.
13. Sąžiningumo principas reiškia, kad darbuotojai turi: 13.1. nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veikų;
13.2. nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;
13.3. nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, VšĮ VRCP darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti;
13.4. savo darbines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkami ir nepapirkinėti kitų asmenų.
14.1. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;
14.2. tinkamai įgyvendinti VšĮ VRCP vyriausiojo gydytojo sprendimus;
14.3. nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrę su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;
14.4. savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai;
14.5. netoleruoti neteisėto, neetiško VšĮ VRCP administracijos, kolegų ir pavaldinių elgesio.
15.1. lojalumą darbiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei VšĮ VRCP administracijos nurodymų vykdymą;
15.2. tinkamą VšĮ VRCP veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;
15.3. VšĮ VRCP administracijos informavimą apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.
14. Tinkamo pareigų atlikimo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
15. Lojalumas VšĮ VRCP reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
16. Informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.
17. Konfidencialumo principas reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
17.1. Darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti.
17.2. Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.
17.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti.
17.4. Informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

18. VšĮ VRCP darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
19. VšĮ VRCP darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti: 19.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;
19.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
19.3. apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
19.4. neigiamų emocijų demonstravimo.
20. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
21. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
22. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
23. Darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
24. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.
25. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama VšĮ VRCP vyriausiajam gydytojui.
26. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
27. VšĮ VRCP padalinio vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo: 27.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;
27.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
27.3. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;
27.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;
27.5. viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems VšĮ VRCP darbuotojams;
27.6. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę darbiniais klausimais ir ją išklausyti;
27.7. deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;
27.8. būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi rodyti jiems pavyzdį.
28. Darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
29. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

30. Galimus šio Kodekso nuostatų pažeidimus pagal kompetenciją Įstaigoje nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevenciją vykdo bei darbuotojus Kodekso taikymo klausimais konsultuoja asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, personalo administravimą, ir Įstaigos medicinos etikos komisija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas VšĮ VRCP darbuotojas. Nauji priimti darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iš karto po darbo sutarties pasirašymo.


Naudinga informacija