Elgesio kodeksas

PATVIRTINTA

VšĮ VRCP vyr. gydytojo

2021 m. rugpjūčio  19 d.

įsakymu Nr. V-247

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS

ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (toliau - VšĮ VRCP) darbuotojų elgesio kodeksas (toliau - Kodeksas) nustato pagrindinius darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.

2. Kodekso tikslas - kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius VšĮ VRCP darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius tarpusavio santykius ir santykius su pacientais, jų atstovais, didinti darbuotojų reputaciją visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą VšĮ VRCP, kurti  antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.

3. Kodekse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų etikos ir elgesio klausimus.

4. Darbuotojas privalo įspėti kitą darbuotoją apie jo elgesį, jeigu jo elgesys galimai pažeidžia Kodeksą. Darbuotojai privalo užkirsti kelią Kodekso, kitų darbuotojų etikos ir elgesio ir (ar) darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, netoleruoti VšĮ VRCP darbuotojų neetiško elgesio, nekompetentingų ir (ar) neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti. Jeigu darbuotojo įspėjimas apie galimai Kodeksą, kitus darbuotojų etikos ir elgesio ir (ar) darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus pažeidžiantį elgesį neveiksmingas, informuoti apie tai VšĮ VRCP atsakingus darbuotojus. Taip pat darbuotojai privalo pranešti apie galimai darbuotojo ar jų grupės taikomą ar taikytą nereglamentuotą elgesį (taikomas neformalias taisykles), ujimą, elgesį, kuriuo galimai žeidžiamas darbuotojų ir (ar) pacientų asmens orumas, motyvacija dirbti ar gydytis, bendrauti, išsakyti nepasitenkinimą ar kritiką, ir trukdymą tobulėti darbuotojo profesinėje veikloje.

 II. PAGRINDINIAI DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

5.Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai yra:

5.1. asmeninės atsakomybės;

4.2. bendradarbiavimo ir pagalbos;

5.3. konfidencialumo;

5.4. lojalumo;

5.5.naujovių ir atvirumo permainoms;

5.6.nesavanaudiškumo;

5.7.  padorumo;

5.8.  sąžiningumo ir nešališkumo;

5.9.  skaidrumo ir viešumo;

5.10.  teisingumo.

6. Asmeninės atsakomybės principas reiškia, kad darbuotojai turi:

6.1.teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;

6.2.   atsisakyti vykdyti galimai neteisėtus pavedimus, taip pat jei pavedimui vykdyti trūksta įgūdžių, išteklių ar kompetencijos, ir apie tai informuoti pavedimo davėją ir atsakingą darbuotoją;

6.3.   asmeniškai atsakyti už savo (įskaitant kolegialius sprendimus) veiksmų ir neveikimo padarinius, užduočių įgyvendinimą, informacijos ir dokumentų tinkamą naudojimą bei konfidencialumo laikymąsi, tinkamą, rūpestingą, kvalifikuotą ir atsakingą savo pareigų atlikimą;

6.4. tiesioginiam vadovui ir (ar) VšĮ VRCP vyriausiajam gydytojui reikalaujant, ar vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atsiskaityti už savo veiklą.

7. Bendradarbiavimo ir pagalbos principas reiškia, kad darbuotojai turi:

7.1. rūpintis emociškai palaikančio tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimu, tarpusavio pakantumu, santykius su pacientais grįsti savo paties mandagiu elgesiu, dėmesingumu, atjauta, geranoriškumu, domėjimusi savijauta ir sunkumais;

7.2. mažinti dėl sprendžiamų problemų kylančią įtampą, spręsti konfliktus, neleisti palaikyti tarpusavio priešiškumo ar nuteikti darbuotojus prieš kitus kolegas;

7.3. neturėti tikslo išvaryti ar išguiti darbuotoją iš VšĮ VRCP, jo padalinio ar bendradarbių bendravimo rato ar kitaip atriboti nuo bendravimo, problemų sprendimo ir įsitraukimo į darbo ir bendruomenės veiklą.

8. Konfidencialumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

8.1. neskleisti vienų iš kitų sužinotos asmeninės informacijos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

8.2. visais kitais atvejais vadovautis teisės aktais nustatytomis konfidencialios informacijos saugojimo sąlygomis ir tvarka, darbo metu gautą informaciją naudoti taip, kaip nustato VšĮ VRCP vidaus dokumentai ir kiti teisės aktai;

8.3. dokumentuose ir VšĮ VRCP kompiuteriuose laikomą informaciją nenaudoti privačių interesų tenkinimui;

8.4. užtikrinti jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

9. Lojalumo principas reiškia, kad darbuotojai privalo:

9.1. tinkamai suvokti VšĮ VRCP veiklos tikslus ir siekius bei deramai juos įgyvendinti;

9.2. informuoti VšĮ VRCP administraciją apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu;

9.2. vengti tokio elgesio ir viešų pasisakymų, kurie galėtų diskredituoti darbuotojo ar VšĮ VRCP vardą, silpninti visuomenės pasitikėjimą darbuotoju ir VšĮ VRCP.

10. Naujovių ir atvirumo permainoms principas reiškia, kad darbuotojai turi:

10.1. būti atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, naujovėms;

10.2. ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip geriau spręsti profesijos, darbo ir bendravimo problemas;

10.3. nuolat tobulinti savo profesinę veiklą, taikyti pažangiausius metodus, technologijas, priemones ir gerosios patirties pavyzdžius;

10.4. veikti profesionaliai, siekti žodžio ir veiksmo vienybės, pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;

10.5. vieni kitiems padėti išvengti darbo klaidų ir nesusipratimų;

10.6. vieni kitiems suteikti trūkstamą darbui ir bendravimui reikalingą informaciją.

11. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai privalo:

11.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;

11.2. nesinaudoti VšĮ VRCP nuosavybe ne darbinei veiklai, taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, nei tai nustato VšĮ VRCP vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos;

11.3. nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiausiems draugams, vykdant darbines pareigas.

12. Padorumo principas reiškia, kad darbuotojai privalo:

12.1. elgtis nepriekaištingai, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, nepagrįstų lengvatų ir nuolaidų iš fizinių ir juridinių asmenų, aiškiai apie tai žodžiu pasakyti ir elgesiu tai parodyti;

12.2. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai, su darbuotojais ir pacientais bei jų atstovais būti pagarbūs, tolerantiški ir paslaugūs, konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai, stabdyti seksualinio priekabiavimo pasireiškimus;

12.3. vengti tokio elgesio, kuris galėtų kenkti darbuotojo asmens garbei ir orumui bei profesijos prestižui;

12.4. VšĮ VRCP ir jos teritorijoje turi dėvėti švarią ir tvarkingą, teisės aktų numatytais atvejais – specialią aprangą, nerūkyti (išskyrus specialiai tam įrengtose vietose), nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

13. Sąžiningumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai privalo:

13.1. būti objektyvūs, priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus, veikti vadovaudamiesi viešaisiais ir pacientų sveikatos ir gerovės interesais, išklausyti visų suinteresuotų pusių argumentus ir pateikti informaciją, kuri padėtų priimti tinkamiausią objektyvų sprendimą;

13.2. vienodai elgtis vieni su kitais, pacientais ir jų atstovais, be simpatijų ar išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;

13.3.savo pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų.

14. Skaidrumo ir viešumo principas reiškia, kad:

14.1. darbuotojų veikla, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, turi būti vieša, suprantama ir atvira įvertinti;

14.2. darbuotojai VšĮ VRCP atsakingiems asmenims praneša apie VšĮ VRCP taikomas neformalias taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikia savo sprendimų priėmimo motyvus bei teikia reikiamą informaciją kitiems darbuotojams, pacientams ir jų atstovams;

14.3. Viešumo principas gali būti ribojamas siekiant apsaugoti asmens teises, valstybės ar komercinę paslaptį.

15. Teisingumo principas reiškia, kad darbuotojai privalo:

15.1 atlikdami savo pareigas ir teikdami paslaugas, vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisant tautybės, rasės, lyties, lytinės orientacijos, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu;

15.2. vienodai būti teisingi nagrinėdami prašymus, skundus, pareiškimus, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus, o svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ar atsakomybės- neturėti išankstinių nuostatų dėl tam tikro asmens ar asmenų grupės, priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais.

 III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

16. VšĮ VRCP darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.

17. VšĮ VRCP darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:

17.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;

17.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;

17.3. apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;

17.4. neigiamų emocijų demonstravimo.

18. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.

19. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.

20. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.

21. VšĮ VRCP vyriausiasis gydytojas privalo;

21.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;

21.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

21.3. pastabas dėl pavaldžių darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų reikšti mandagiai;

21.4. viešai nereikšti savo palankumo ar nepalankumo VšĮ VRCP darbuotojams;

21.5. skatinti VšĮ VRCP darbuotojus reikšti savo nuomonę darbo klausimais ir ją išklausyti, vertinti pavaldinių darbo pasiekimus;

21.6. būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu rodyti jiems pavyzdį.

22. Darbuotojai su VšĮ VRCP vyriausiuoju gydytoju ir centrų, skyrių bei rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais turi bendrauti mandagiai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus.

23. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

 IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

24. Informaciją apie galimas šio Kodekso nuostatų pažeidimus pagal kompetenciją VšĮ VRCP nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevenciją vykdo VšĮ VRCP medicinos etikos komisija ir asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje. Už Kodekso nuostatų pažeidimą darbuotojui gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

25. Kodekso taikymo klausimais VšĮ VRCP konsultuoja personalo skyriaus vedėjas-juristas, medicinos etikos komisijos pirmininkas ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Visi VšĮ VRCP darbuotojai savo darbe privalo vadovautis šiuo Kodeksu.

27. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas VšĮ VRCP darbuotojas. Naujai priimami į darbą darbuotojai su šiuo Kodeksu supažindinami pasirašytinai personalo skyriuje.

 ____________________________________________________


Naudinga informacija