Konkursai

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo statybos inžinieriaus pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo laikas – visa darbo diena.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):

 1. Koordinuoja įstaigos turto valdymą ir naudojimą, organizuoja ir kontroliuoja statybos ir remonto darbų vykdymą bei priežiūrą.
 2. Atlieka pastatų, statinių ir įrenginių apžiūras, tikrina jų techninį stovį, pildo (tvarko) techninę dokumentaciją.
 3. Organizuoja įstaigos pastatų ir statinių renovaciją, rekonstrukciją bei remontą. Remdamasis normatyvinės dokumentacijos pagalba rengia kuruojamos statinių renovacijos, rekonstrukcijos, remonto darbų sąmatas, tikrina atliekamų statybos ir remonto darbų apimtis, kokybę, panaudotų medžiagų apskaitą bei pasirašo atliktų darbų aktus.
 4. Kontroliuoja lėšų įsisavinimą, atliekant įstaigos pastatų ir statinių statybą, renovaciją, rekonstrukciją ar remontą.
 5. Kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
 6. Savo kompetencijos ribose dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus. Rengia technines sąlygas bei projektavimo užduotis statinių projektams parengti, rengia dokumentus statinių priežiūros inžinieriaus kompetencijai priskiriamų objektų viešiesiems pirkimams atlikti.
 7. Nagrinėja rangos sutartis ir teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl jų pasirašymo.
 8. Nagrinėja statybos ir remonto darbų projektinę-sąmatinę dokumentaciją, teikia pastabas rangovui, derina sprendimus su įstaigos vadovu, projektuotoju.
 9. Prižiūrėti šilumos vartojimo įrenginius įstaigoje (dujiniai, kieto kuro šilumos mazgai).
 10. Teikti pažymas apie dujų, šilumos ir vandens sunaudojimą atsakingoms institucijoms.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis statybos inžinerijos išsilavinimas ir ne mažesni kaip 2 metų praktinio darbo patirtis statybų inžinerijos srityje.
 2. Turėti statybos specialisto, valstybinės energetikos inspekcijos išduotą šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių priežiūros atestatus.
 3. Žinoti ir išmanyti pastatų, statinių, įrengimų naudojimo savybes ir jų remonto pagrindus, reikalavimus, darbo režimą, pasų ir kitos techninės dokumentacijos reikalavimus, remonto atlikimo technologiją, montavimo, demontavimo, reguliavimo ir derinimo darbų atlikimo eiliškumą.
 4. Būti susipažinusiam su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, remontą, viešuosius pirkimus, turto valdymą, naudojimą (eksploatavimą), darbų bei priešgaisrinę saugą.
 5. Mokėti dirbi kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu.
 6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 7. Mokėti rengti dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

7. Žinoti įstaigos struktūrą, jos plėtros strategiją ir perspektyvas.

8. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

 Darbo užmokestis:  nuo 2070 Eur              

                      Pretendentai pateikia:

                      1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

                      2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

                      3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

                      4. Pretendento anketą;

                      5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

                       Dokumentai priimami:

                      1. 10 darbo dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);

                      2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

                       Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

                      Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161

 

 

 

 

 


Naudinga informacija