Konkursų organizavimo aprašymas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (toliau – VšĮ VRCP) konkursų, konkursinėms pareigoms užimti, organizavimo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja viešo konkuro (toliau – Konkursas) organizavimo VšĮ VRCP tvarką konkursinėms pareigoms, numatytoms VšĮ VRCP įstatuose, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1.6 punkte, užimti. Pareigybės į kurias organizuojami konkursai:
1.1.   darbuotojai įtraukti į VšĮ VRCP administracijos sudėtį;
1.2.   struktūrinio padalinio (centro, skyriaus, kabineto, klinikinės diagnostikos laboratorijos, ambulatorijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir kt. vadovas);
1.3.       darbuotojų, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:
1.3.1. vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą (vyriausiasis buhalteris, ekonomistas, finansų ir apskaitos vyriausiasis specialistas ir kt.);
1.3.2. organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;
1.3.3. personalo administratoriai;
1.3.4. kokybės vadybos specialistai;
1.3.5. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai;
13.6. vidaus medicinos auditoriai;
1.3.7. teisininkai (juristai);
1.3.8. informacinių sistemų vyriausieji specialistai;
1.3.9. programuotojai;
1.3.10. informacinių sistemų vyriausieji priežiūros specialistai, informacinių sistemų inžinieriai tinklams;
1.3.10. duomenų valdymo specialistai.
Konkursas į 1.2. –1.3. punktuose nurodytas pareigas nerengiamas, jei reorganizavimo ar kitokių VšĮ VRCP struktūrinių pertvarkymų metu į jas perkeliamas VšĮ VRCP darbuotojas, atitinkantis tai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, iš kitų pareigų ar  į jas perkeliamas VšĮ VRCP darbuotojas iš sąrašo 1.2.–1.3. punktuose nurodytų pareigų.
2. Konkurso organizavimas ir vykdymas apima:
2.1. konkurso paskelbimą;
2.2. dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse (toliau – Dokumentai), pateikimą ir priėmimą;
2.3. pretendentų užimti pareigybę atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymą ir asmenų, pageidaujančių dalyvauti konkurse (toliau – Pretendentai), atranką.
3. Pretendentai, pateikiantys dokumentus, turi atitikti skelbime ir pareiginiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.
 
II. KONKURSO PASKELBIMAS
 
4. Sprendimą skelbti Konkursą į konkursines pareigybes priima VšĮ VRCP vyr. gydytojas.
5. Konkursas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą skelbiamas Valstybės tarnybos departamento, VšĮ VRCP  bei Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėse.
6. Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis) arba testas žodžiu (pokalbis).
7. Konkurso skelbime nurodoma:
7.1. įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;
7.2. pareigybė (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kurioms skelbiamas konkursas;
7.3. kvalifikaciniai reikalavimai;
7.4. kokius dokumentus būtina pateikti;
7.5. informacija apie tai, kad pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, VšĮ VRCP  bei Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėse dienos;
7.6. pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis) - 1.1. – 1.2. punktuose nurodytoms pareigybėms, testas žodžiu (pokalbis) – 1.3. punkte nurodytoms pareigybėms.
7.7. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą.
 
III. Pretendentų dokumentų pateikimas ir priėmimas
 
8. Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus (visus iš karto):
8.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
8.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
8.3. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą (toliau – Pretendento anketa);
8.4. gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes, darbo pobūdį, darbo stažą pagal konkrečią pareigybę, administracinio darbo patirtį ir kt.). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti keliami būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
9. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai teikiami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, VšĮ VRCP  bei Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėse, dienos.
10. VšĮ VRCP atsakingas asmuo per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų pateikimo termino, nurodyto Aprašo 9 punkte pabaigos įvertina ar pretendentas atitinka reikalavimus bei tai pažymi Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
11. Pretendentui, kuris atitinka reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į Pretendento Anketos 4-10 klausimus, VšĮ VRCP atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo laiko terminui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje. Pranešime nurodoma atrankos data, vieta, laikas.
12. Pretendentui, kuris neatitinka Konkurso skelbime nurodytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinačių dokumentų kopijų ir (ar) teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos 4-10 klausimus, VšĮ VRCP atsakingas asmuo per 5 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo laiko terminui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą, kuriame nurodoma, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.
 
 IV. KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA
 
13. Jeigu bent vienam pretendentui išsiunčiamas Aprašo 12 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo sudaroma Komisija.
14. Komisija sudaroma VšĮ VRCP vyr. gydytojo įsakymu, kuriuo turi būti paskirti komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną. Komisija sudaroma iš 5 narių. Kai Konkursas organizuojamas Aprašo 1.1.-1.2. punktuose nurodytoms pareigybėms užimti – į komisijos narius turi būti paskirta po 1-ą Vilniaus rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos ir VšĮ VRCP steigėjo (Vilniaus rajono savivaldybė) atstovą. Kai Konkursas organizuojamas Aprašo 1.3. punkte nurodytoms pareigybėms užimti, į komisijos sudėtį VšĮ VRCP steigėjo (Vilniaus rajono savivaldybė) atstovas neskiriamas.
15. Komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius privalo pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti pretendentų asmens duomenų (1 priedas) ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Konkurso. Pasižadėjimas neatskleisti pretendentų asmens duomenų pridedamas prie komisijos protokolo.
16. Komisijos nariai su pretendentais negali būti susiję giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais, taip pat jeigu yra kitų aplinkybių, galinčių sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą ar keliančių abejonių dėl šių asmenų šališkumo. Komisijos narys, sužinojęs, kad su pretendentu jis yra susijęs šiame punkte nurodytais ryšiais, galinčiais paveikti komisijos nario nešališkumą, nedelsdamas praneša komisijos pirmininkui ir šis komisijos narys vyr. gydytojo įsakymu pakeičiamas kitu nariu.
17. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, komisijos pirmininko funkcijas atlieka vyr. gydytojo įsakymu paskirtas kitas komisijos narys.
18. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki Konkurso supažindina Komisijos narius su pretendentų pateiktais dokumentais.
19. Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku. Konkursas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną.
20. Konkursas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė visų komisijos narių.
21. Konkursas turi įvykti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Komisijos sudarymo dienos. 
22. Pretendento neatvykimas į Konkursą negali būti Konkurso atidėjimo priežastis. Pretendentai, atvykę į Konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir veido atvaizdas. Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti konkurse ir apie tai pažymima protokole.
23. Prieš prasidedant Konkursui, Komisijos pirmininkas informuoja kandidatus apie Konkursą eigą. Pateikiant šią informaciją daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas VšĮ VRCP teisės aktų nustatyta tvarka.
23.1. Tais atvejais kai pretendentų atrankos būdas yra testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis), Konkursas pradedamas nuo testo raštu. Pretendentas ant raštu atliekamų užduočių, kurių nereikia pristatyti žodžiu, kiekviename lape parašo šifrą, susidedantį ne mažiau kaip iš 6 simbolių, išskyrus atvejus, kai Konkurse dalyvauja vienas pretendentas. Raštu atliekamas užduotis,  pretendentai atlieka tuo pačiu metu.  Šifro korteles pretendentai traukia burtų keliu prieš komisijai pateikiant užduotis raštu. Šifro kortelių turi būti daugiau nei yra pretendentų. Už pretendentui suteikto šifro konfidencialumo išsaugojimą atsako pretendentas. Neužtikrinęs suteikto šifro konfidencialumo pretendentas komisijos sprendimu gali būti pašalintas iš Konkurso. Konkurso. Užduotis atliekant raštu komisija pretendentus aprūpina vienodomis rašymo priemonėmis. Savo atsineštomis priemonėmis naudotis Konkurso metu draudžiama. Testo raštu metu draudžiama uždavinėti klausimus komisijos nariams. Visi klausimai susiję su konkurso tvarka ir eiga  turi būti užduodami komisijos pirmininkui pristačius Konkurso eigą. Raštu atliktos užduotys iššifruojamos, grąžinant šifro kortelę komisijos sekretoriui po to, kai užduotys yra įvertinamos.
Jeigu Konkursas organizuojamas pareigybėms, nurodytoms Aprašo 1.1.-1.2. punktuose testas raštu sudaromas iš 20 klausimų, parengtų iš teisės aktų sąrašo, susijusio su konkrečioje pareigybėje numatytomis funkcijomis bei pareigomis.
Jeigu Konkursas organizuojamas pareigybėms, nurodytoms Aprašo 1.3. punkte testas raštu sudaromas iš 10 klausimų, parengtų iš teisės aktų sąrašo, susijusio su konkrečioje pareigybėje numatytomis funkcijomis bei pareigomis.
Teisės aktų sąrašas, iš kurio bus ruošiami klausimai testui raštu ir žodžiu, paruošiamas prieš paskelbiant Konkursą. Teisės aktų sąrašą parengia vyriausiojo gydytojai pavaduotojai kartu su teisės ir personalo skyriaus vedėju-juristu, atsižvelgiant į kuruojamą sritį.
Testo raštu klausimai yra identiški visiems pretendentams. Testas raštu kiekvienam pretendentui įteikiamas užklijuotame voke. Parengtame raštu teste draudžiama braukyti. Pribraukytas ar kitaip sugadintas testas Komisijos sprendimu gali būti nevertinamas. Vertinami tik prie testo raštu pridedamoje atsakymų vertinimo lentelėje įrašyti klausimų atsakymai. Atsakymų vertinimų lentelėje perbraukti ar kitaip pažymėti klausimų atsakymai – nevertinami. Testui raštu skiriama 40 min. Testas raštu vertinamas nuo 0 iki 10 balų. Kai Konkurse dalyvauja daugiau negu du pretendentai, testą raštu tikrina komisijos nariai, komisijos sekretoriui skaitant teisingo atsakymo numerius. Ištaisytą testą raštu tikrinęs komisijos narys pasirašo, nurodydamas savo vardą ir pavardę bei teisingų atsakymų skaičių. Testas raštu vertinamas balais pagal testo atsakymo įvertinimo lentelę (2 priedas). Tais atvejais, kai Konkurse dalyvauja tik vienas pretendentas, testą raštu tikrina sekretorius ir vienas iš komisijos narių.
23.2. Tam, kad pretendentas galėtų dalyvauti antroje Konkurso dalyje, t.y. teste žodžiu (pokalbyje), jo testo raštu rezultatas negali būti mažesnis kaip 6 balai. Pretendentai, surinkę mažiau kaip 6 balus, tolimesnėje Konkurso atrankoje nedalyvauja. Raštu atliktos užduotys pridedamos prie protokolo. Pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 6 balus testo raštu metu, toliau dalyvauja Konkurso antroje dalyje – teste žodžiu (pokalbyje).
23.3. Testas žodžiu (pokalbis) susideda iš atsakymų į komisijos narių klausimus pretendentams pateikimo, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti pareiginiuose nuostatuose nurodytas pareigas ir teisės aktų žinojimą, profesinę patirtį ir dalykines savybes. Pretendentai egzaminuojami žodžiu individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant, kviečiami abėcėlės tvarka pagal pavardes.
Tais atvejais, kai konkursas vyksta Aprašo 1.1-1.2. punktuose nurodytoms pareigybėms užimti, pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia po 2 (du) vienodus klausimus visiems pretendentams, iš paruošto teisės aktų sąrašo.
Tais atvejais, kai konkursas vyksta Aprašo 1.3. punktuose nurodytoms pareigybėms užimti, pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia po 1 (vieną) vienodą klausimą visiems pretendentams, iš paruošto teisės aktų sąrašo.
Kiekvienas klausimas yra vertinamas atskirai. Blogiausias įvertinimas yra 0 balų, geriausias – 10 balų. Pretendentų surinkti balai per testą žodžiu (pokalbį) suskaičiuojami taip: pretendentui paskirti balai sudedami ir padalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus. Komisijos narių užpildytos testo žodžiu (pokalbio) individualaus vertinimo lentelės (priedas Nr. 3) pridedamos prie Konkurso protokolo.
23.4. Tais atvejais kai pretendentų atrankos būdas yra tik testas žodžiu (pokalbis), Konkursas vyksta vadovaujantis Aprašo 23.3. punkto nuostatomis.
24. Testo žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas VšĮ VRCP teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Vertinant pretendentus turi dalyvauti daugiau kaip pusė komisijos narių. Įvertinus kiekvieno pretendento žinias, komisijos nariai pildo pretendentų testo raštu ir / arba testo žodžiu (pokalbio) individualaus vertinimo lenteles (2 ir 3 priedai). Individualaus vertinimo lentelės pildomos atskirai po testo raštu ir / ar testo žodžiu (pokalbio). Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius, susumavęs testo raštu ir testo žodžiu (pokalbio) / ar testo žodžiu (pokalbio) balus, surašo juos į suvestines pretendentų vertinimo lenteles (5-7 priedai) ir visą vertinimo medžiagą perduoda komisijos pirmininkui.
       Konkurso rezultatai susumuojami, sukviečiami visi pretendentai, o Komisijos pirmininkas paskelbia kiekvieno pretendento gautų balų sumą bei asmenį laimėjusį Konkursą.
26. Kai pretendentų atrankos būdas yra testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis), pretendentas surinkęs mažiau kaip 12 balų už abu testus, laikomas neperėjusiu pretendentų atrankos. Kai pretendentų atrankos būdas yra testas žodžiu (pokalbis), pretendentas surinkęs mažiau kaip 6 balus, laikomas neperėjusiu pretendentų atrankos.
 27. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių (bet ne mažiau kaip 12 balų ar 6 balus), vertinama šių pretendentų privalumai,  nurodyti jų pateiktuose gyvenimo aprašymuose.  Komisijos nariai pildo pretendentų privalumų, vertinimo lentelę (4 priedas). Jeigu įvertinus pretendentų privalumus, komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.
28. Laimėjusiu konkursą laikomas atranką perėjęs ir daugiausia balų surinkęs pretendentas.
29. Konkurso  rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu (8 priedas), kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įvykusio Konkurso. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, komisijos sekretorius ir komisijos nariai. Raštu atliktas testas pridedamas prie protokolo.
30. Pretendentas su savo testu raštu, klausimų atsakymų lentele bei protokolu gali susipažinti Konkursui pasibaigus, pateikęs rašytinį prašymą įstaigos vadovui. Informacija pretendentui pateikiama per 3 darbo dienas  nuo kreipimosi dienos.
31. Pretendentas su testo žodžiu savosios dalies skaitmeniniu garso įrašu turi teisę susipažinti pateikęs rašytinį prašymą įstaigos vadovui pasibaigus Konkursui.
32. Jeigu Konkurse eiti pareigas dalyvauja tik vienas pretendentas, kuris laimi konkursą, tačiau nepasirašo darbo sutarties, atsisako eiti pareigas arba VšĮ VRCP vyr. gydytojas remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti jo į konkurso būdu laimėtas pareigas ir organizuojamas naujas konkursas eiti tas pačias pareigas.
33. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka VšĮ VRCP vyr. gydytojas kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie Konkursą laimėjusį pretendentą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Konkurso pabaigos, išskyrus kai konkursas organizuojamas pareigybėms, nurodytoms Aprašo 1.3. punkte.
34. Kompetentingos valstybės institucijos informacijos apie Konkursą laimėjusį pretendentą pagrindu VšĮ VRCP vyr. gydytojui priėmus sprendimą nepriimti jo į Konkurso būdu laimėtas pareigas, priimamas kitas pagal Konkurso rezultatus pretendentas.
        
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
35. Komisija turi teisę vykdyti Konkursą, susipažinti su pretendentų dokumentais.
36. Komisijos narys, nesutinkantis su komisijos sprendimu, turi teisę savo atskirą nuomonę įrašyti konkurso protokole.
37. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu:
37.1. paskelbus konkursą, nė vienas pretendentas nepateikė Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų arba nė vienas pretendentas neatitiko Konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
37.2. Aprašo 11 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje neišsiųstas nė vienam pretendentui;
37.3. nė vienas pretendentas neperėjo pretendentų atrankos.
38. Duomenys apie pretendentus, išskyrus šiame Apraše nurodytus atvejus, neskelbiami.
39. Asmens duomenų, gautų organizuojant Konkursą, tvarkymo tikslas – nustatyti Konkurse siekiančius dalyvauti asmenis. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų), gauti organizuojant Konkursą, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.
 
 
––––––––––––––––

Naudinga informacija