Konkursų organizavimo aprašymas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (toliau – VšĮ VRCP) konkursų, organizavimo ir vykdymo, konkursinėms pareigoms užimti, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja viešo konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo VšĮ VRCP tvarką konkursinėms pareigoms, numatytoms VšĮ VRCP įstatuose, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Pareigybės, į kurias organizuojami konkursai:

1.1. darbuotojai įtraukti į VšĮ VRCP administracijos sudėtį;

1.2. struktūrinio padalinio (centro, skyriaus, kabineto, klinikinės diagnostikos laboratorijos, ambulatorijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir kt.) vadovas;

1.3. darbuotojų, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:

1.3.1.vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą (vyriausiasis buhalteris, ekonomistas, finansų ir apskaitos vyriausiasis specialistas ir kt.);

1.3.2. organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;

1.3.3. personalo administratoriai;

1.3.4. kokybės vadybos specialistai;

1.3.5. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai;

1.3.6. vidaus medicinos auditoriai;

1.3.7. teisininkai (juristai);

1.3.8. informacinių sistemų vyriausieji specialistai;

1.3.9. programuotojai;

1.3.10. informacinių sistemų vyriausieji priežiūros specialistai, informacinių sistemų inžinieriai tinklams;

1.3.11. duomenų valdymo specialistai.

Konkursas į 1.2. –1.3. punktuose nurodytas pareigas nerengiamas, jei reorganizavimo ar kitokių VšĮ VRCP struktūrinių pertvarkymų metu į jas perkeliamas VšĮ VRCP darbuotojas, atitinkantis tai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, iš kitų pareigų ar į jas perkeliamas VšĮ VRCP darbuotojas iš sąrašo 1.2.–1.3. punktuose nurodytų pareigų.

2. Konkurso organizavimas ir vykdymas apima:

2.1. konkurso paskelbimą ir atšaukimą;

2.2. dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse (toliau – Dokumentai), pateikimą, priėmimą ir vertinimą;

2.3. pretendentų užimti pareigybę atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymą ir asmenų, pageidaujančių dalyvauti konkurse (toliau – Pretendentai), atranką.

3. Pretendentai, pateikiantys dokumentus, turi atitikti skelbime ir pareiginiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.

II. KONKURSO PASKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

4. Sprendimą skelbti Konkursą į konkursines pareigybes priima VšĮ VRCP vyriausiasis gydytojas bei nustato pretendentų atrankos būdą.

5. Informacija apie Konkursą skelbiama VšĮ VRCP interneto tinklapyje ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS). Konkursas gali būti skelbiamas ir kituose informacijos šaltiniuose.

6. Pretendentų atrankai gali būti taikomi šie vertinimo būdai – testas raštu, testas žodžiu (pokalbis) arba pokalbis, pristatant veiklos gaires. Konkretus atrankos būdas nurodomas Konkurso skelbime.

7. Konkurso skelbime nurodoma:

7.1. įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

7.2. pareigybė (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kurioms skelbiamas konkursas;

7.3. kvalifikaciniai reikalavimai;

7.4. privalomų pateikti dokumentų sąrašas (toliau – Dokumentai);

7.5. dokumentų pateikimo tvarka ir data arba terminas, iki kada priimami pretendentų dokumentai;

7.6. pretendentų atrankos būdas.

7.7. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą Konkursą.

8. Konkursą, motyvuotu sprendimu, VšĮ VRCP gali atšaukti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pretendentų vertinimo komisijos posėdžio pradžios. Apie Konkurso atšaukimą VšĮ VRCP atsakingas darbuotojas per VATIS informuoja pretendentus, pateikusius dokumentus VšĮ VRCP. Apie Konkurso atšaukimą taip pat paskelbiama VATIS, VšĮ VRCP interneto tinklapyje ir / ar kituose informacijos šaltiniuose, kuriuose buvo paskelbtas Konkursas.

III. PRETENDENTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

9. Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, Dokumentus pateikia per VATIS:

9.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

9.2. asmens tapatybės, išsilavinimo, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų bei kitų dokumentų, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

9.3. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą (toliau – Pretendento anketa);

9.4. gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes, darbo pobūdį, darbo stažą pagal konkrečią pareigybę, administracinio darbo patirtį ir kt.). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti keliami būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

10. Pretendentų dokumentai priimami ne trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos. Konkreti Dokumentų teikimo trukmė nurodomas Konkurso skelbime.

11. Gavęs Dokumentus, VšĮ VRCP atsakingas darbuotojas juos patikrina, nustato ar pretendentas atitinka nustatytus reikalavimus ar nėra kitų aplinkybių, dėl kurių pretendentas negali dalyvauti Konkurse. Jeigu iškyla abejonių dėl pretendento pateiktų dokumentų ar informacijos, tikrumo arba pretendentas nepateikė dalies reikalaujamų dokumentų, pateikė juos neužpildytus, netinkamai patvirtintus ir t.t., atsakingas darbuotojas, gali per 5 darbo dienas nuo Dokumentų gavimo dienos, paprašyti pretendento paaiškinti, pateikti papildomus ar neužpildytus dokumentus, įrodančius atitiktį keliamiems reikalavimams. Prašymas paaiškinti (pateikti) dokumentus pateikiamas per VATIS. Pretendentui nepaaiškinus, nepatikslinus, nepateikus prašomų dokumentų ar jų tinkamai patvirtintų kopijų per VšĮ VRCP nustatytą terminą, konstatuojama, kad pretendentas neatitinka keliamų reikalavimų ir negali dalyvauti Konkurse.

12. Pasibaigus Dokumentų priėmimo terminui, pretendentui, kuris atitinka skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atsakingas darbuotojas per 5 darbo per VATIS, išsiunčia pranešimą apie kvietimą dalyvauti pretendentų atrankoje.

13. Pasibaigus Dokumentų priėmimo terminui, pretendentui, kuris neatitinka skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas per VATIS, išsiunčia motyvuotą pranešimą, kodėl jis negali dalyvauti pretendentų atrankoje.

IV. KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA

14. Jeigu bent vienam pretendentui išsiunčiamas Aprašo 11 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo sudaroma Komisija.

15. Komisija sudaroma VšĮ VRCP vyriausiojo gydytojo įsakymu, kuriuo turi būti paskirti komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną. Komisijos narių negali būti mažiau kaip trys. Vienas iš Komisijos narių turi būti Vilniaus rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjungos deleguotas asmuo.

16. Komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius privalo pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti pretendentų asmens duomenų (1 priedas) ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Konkurso. Pasižadėjimas neatskleisti pretendentų asmens duomenų pridedamas prie komisijos protokolo.

17. Komisijos nariai su pretendentais negali būti susiję giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais, taip pat jeigu yra kitų aplinkybių, galinčių sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą ar keliančių abejonių dėl šių asmenų šališkumo. Komisijos narys, sužinojęs, kad su pretendentu jis yra susijęs šiame punkte nurodytais ryšiais, galinčiais paveikti komisijos nario nešališkumą, nedelsdamas praneša komisijos pirmininkui ir šis komisijos narys vyriausiojo gydytojo įsakymu pakeičiamas kitu nariu.

18. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, komisijos pirmininko funkcijas atlieka vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas kitas komisijos narys.

19. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki Konkurso supažindina Komisijos narius su pretendentų pateiktais dokumentais.

20. Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku. Konkursas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną.

21. Konkursas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė visų komisijos narių.

22. Konkursas turi įvykti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Komisijos sudarymo dienos.

23. Pretendento neatvykimas į Konkursą negali būti Konkurso atidėjimo priežastis. Pretendentai, atvykę į Konkursą, privalo pateikti Komisijos sekretoriui galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti konkurse ir apie tai pažymima protokole.

24. Prieš prasidedant Konkursui, Komisijos pirmininkas informuoja kandidatus apie Konkurso eigą. Pateikiant šią informaciją daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas VšĮ VRCP teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Atrankos metu vertinami pretendento įgūdžiai, profesinės ar darbo patirtys, dalykinės savybės.

26. Testas žodžiu vykdomas pokalbio būdu. Kiekvienas komisijos narys pretendentams užduoda po 2-u (du) vienodus klausimus, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe užduoti papildomus klausimus. Testo raštu metu visiems pretendentams pateikiami vienodi klausimai. Testas raštu sudaromas iš 10 klausimų. Jeigu atrankos būdas yra pristatyti veiklos gaires, pretendentai laisva forma trumpai pristato pagrindines veiklos gaires.

27. Testo žodžiu, veiklos vizijos pristatymo eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, jis perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai pretendento profesinę ar darbo patirtį, dalykines savybes, vadybines bei lyderystės kompetencijas, įgūdžius, žinias bei atitikimą konkursinėms pareigoms vertina kiekvienas individualiai balais nuo 1 iki 10. Vertinant pretendentus, turi dalyvauti daugiau kaip pusė Komisijos narių. Pretendento surinkti balai suskaičiuojami taip: pretendentui Komisijos narių paskirti balai sudedami ir padalijami iš dalyvavusių Komisijos narių skaičiaus. Žemiausias įvertinimas – 1 balas, aukščiausias – 10 balų.

29. Konkurso vertinimo rezultatai surašomi užpildant pretendento į pareigas testo raštu individualaus vertinimo lentelę (2 priedas), pretendento į pareigas testo žodžiu (pokalbio) individualaus vertinimo lentelė (3 priedas) ar veiklos gairių vertinimo lentelę (4 priedas).

30. Pretendentas, surinkęs mažiau kaip 6 balus, laikomas neperėjusiu pretendentų atrankos.

31. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių (bet ne mažiau kaip 6 balus), vertinami šių pretendentų gyvenimo aprašymuose nurodyti privalumai ir papildomos kompetencijos atsižvelgiant į jų atitikimą ir suderinamumą įstaigos tikslams ir prioritetams.

32. Pretendento papildomomis kompetencijomis laikoma:

32.1. vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (jų padaliniams, filialams) patirtis;

32.2. kvalifikacijos tobulinimas sveikatos politikos, sveikatos ekonomikos, vadybos srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių pažymėjimų kopijas);

32.3. darbdavio(-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

33. Pretendentų papildomos kompetencijos vertinamos skiriant už kiekvieną papildomą kompetenciją po papildomą balą prie jau surinktų balų bei užpildant privalumų vertinimo lentelę (5 priedas). Jeigu įvertinus pretendentų privalumus, papildomas kompetencijas Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

34. Nustatoma kiekvieno pretendento konkurse užimta vieta. Konkurso vieta nustatoma pagal surinktų balų skaičių. Laimėjusiu konkursą laikomas atranką perėjęs ir daugiausia balų surinkęs pretendentas.

35. Konkurso rezultatai ir Komisijos sprendimas įforminami protokolu (6 priedas), kurį surašo Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Raštu atliktas testas pridedamas prie protokolo.

36. Konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas.

37. Jeigu konkurse užimti pareigybę dalyvauja keli pretendentai, o konkursą laimėjęs pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako užimti pareigybę arba konkursą laimėjusį pretendentą į pareigybę priimantis asmuo, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti pretendento į konkurso būdu laimėtą pareigybę, konkursą laimėjusiu laikomas kitas atranką perėjęs ir daugiausia balų surinkęs (palyginti su kitų atranką perėjusių pretendentų rezultatais) pretendentas. Jeigu keli pretendentai surenka vienodą balų skaičių, kitas pretendentas nustatomas Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka. Jeigu šis pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako užimti pareigybę arba konkursą laimėjusį pretendentą į pareigybę priimantis asmuo, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie šį pretendentą, priima sprendimą nepriimti jo į konkurso būdu laimėtą pareigybę, organizuojamas naujas konkursas užimti tą pačią pareigybę.

38. Jeigu konkurse užimti pareigybę dalyvauja tik vienas pretendentas, kuris laimi konkursą, tačiau nepasirašo darbo sutarties, atsisako užimti pareigybę arba konkursą laimėjusį pretendentą į pareigybę priimantis asmuo, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti jo į konkurso būdu laimėtą pareigybę, organizuojamas naujas konkursas užimti tą pačią pareigybę.

39. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka laimėjusį konkursą pretendentą priimantis asmuo, prieš asmenį skiriant į pareigas ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo konkurso pabaigos kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie konkursą laimėjusį pretendentą.

40. Sprendimas priimti į pareigas konkursą laimėjusį pretendentą ar jo nepriimti priimamas per 5 darbo dienas po to, kai gaunama informacija iš kompetentingos valstybės institucijos apie konkursą laimėjusį pretendentą.

41. Priėmimo į pareigybę data nustatoma konkursą laimėjusio pretendento ir VšĮ VRCP susitarimu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Komisija turi teisę vykdyti Konkursą, susipažinti su pretendentų dokumentais.

43. Komisijos narys, nesutinkantis su komisijos sprendimu, turi teisę savo atskirą nuomonę įrašyti konkurso protokole.

44. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu:

44.1. paskelbus konkursą, nė vienas pretendentas nepateikė Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų arba nė vienas pretendentas neatitiko Konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

44.2. Aprašo 11 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje neišsiųstas nė vienam pretendentui;

44.3. nė vienas pretendentas neperėjo pretendentų atrankos.

45. Duomenys apie pretendentus, išskyrus šiame Apraše nurodytus atvejus, neskelbiami.

46. Asmens duomenų, gautų organizuojant Konkursą, tvarkymo tikslas – nustatyti Konkurse siekiančius dalyvauti asmenis. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų), gauti organizuojant Konkursą, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

________________


Naudinga informacija