Informacija dėl privačių interesų deklaravimo

INFORMACIJA DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau-Įstatymas) redakcija.

Visų deklaravimo pareigą turinčių asmenų aktualios privačių interesų deklaracijos viešinamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nustatyta tvarka VTEK interneto svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska.

Privačius interesus privalantis deklaruoti asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo jo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į tarnybą dienos ar deklaruotinų duomenų pasikeitimo turi užpildyti arba papildyti elektroninę privačių interesų deklaraciją (ID001) ir pateikti ją elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).

Privalu deklaruoti:

1. Darbovietę (darbovietes) ir pareigas, dėl kurių kyla pareiga deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir einamas pareigas.

2. sutuoktinio, sugyventinio, partnerio: darbovietes ir einamas pareigas.

3. savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio: duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose  deklaruojančiojo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

Privalu deklaruoti tik, jei yra ar gali atsirasti privatūs interesai (jei gali kilti interesų konfliktas):

1. Savo arba artimųjų asmenų duomenys: dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos  demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos.

2. Dėl  deklaruojančio ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose.

3. Savo arba sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis: dėl deklaruojančio asmens, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė  didesnė negu 3000 Eur, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijose pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos.

4. Savo, artimų asmenų arba kitų asmenų duomenis: dėl deklaruojančio asmens artimo asmens ar kito asmens arba  dėl su šiais asmenimis arba su juo pačiu susijusių duomenų.


Naudinga informacija