Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo
Nr. V-943  redakcija)

 

NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKA

1. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (toliau – Tvarka) nustato įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos tyrimų, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę, apimtį ir dažnį.

2. Tvarkoje nustatyti tyrimai atliekami atsižvelgiant į asmenų amžiaus grupes.

3. Tvarkos 5.1–5.7, 5.13–5.17 papunčiuose numatytus tyrimus pagal kompetenciją atlieka šeimos gydytojas, o 5.8–5.13 papunkčiuose nurodytus tyrimus atlieka šeimos gydytojas kartu su bendrosios praktikos slaugytoju, bendruomenės slaugytoju ar išplėstinės praktikos slaugytoju (universitetams parengus išplėstinės praktikos slaugytojus).

4.Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta įstatymuose.

5. Sveikatos tyrimų, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę, apimtis ir dažnis:

Eil.

Nr.

Atliekami

tyrimai

Tyrimų dažnis pagal amžiaus grupes

Iki 18 metų

19–40 m.

41–65 m.

Nuo 65 metų

5.1.

Odos ir matomų

gleivinių apžiūra

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

5.2.

Burnos apžiūra

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

5.3.

Periferinių limfmazgių apčiuopa

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

5.4.

Krūtų apžiūra ir apčiuopa

Mamografija

1 kartą per 2 metus

Esant indikacijų

1 kartą per metus

Esant indikacijų

1 kartą per metus

Esant indikacijų, 50–65 m. 1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

Esant indikacijų, 65–69 m. 1 kartą per 2 metus

5.5.

Ginekologinė apžiūra

Esant indikacijų

Nuo 20 m. 1 kartą per metus, esant indikacijų – profilaktinis diagnostinis citologinis tyrimas

1 kartą per metus, esant indikacijų – diagnostinis citologinis tyrimas

1 kartą per metus, esant indikacijų – diagnostinis citologinis tyrimas

5.6.

Tiesiosios žarnos ir su ja susijusių organų tyrimas pirštu

Esant indikacijų

1 kartą per 2 metus

41–50 m. – 1 kartą per 2 metus, nuo 50 m. – 1 kartą per metus

1 kartą per metus

5.7.

Plaučių rentgenologinis ištyrimas

Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojan-

tiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus

Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojan-

tiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus

Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojan-

tiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus

Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojan-

tiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus

5.8.

Svorio, ūgio matavimas

1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus

1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus

1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus

1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus

5.9.

Elektrokardiogramos atlikimas

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

 

5.10.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

5.11.

Regėjimo aštrumo nustatymas

1 kartą per metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

5.12.

Klausos tikrinimas kalba ir šnabždesiu

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

5.13.

Akispūdžio matavimas

Esant indikacijų

1 kartą per 2  metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

5.14.

Bendras kraujo tyrimas

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

5.15.

Bendras šlapimo tyrimas

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

1 kartą per  metus

5.16.

Gliukozės kiekio kraujyje ištyrimas

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

1 kartą per 2  metus

1 kartą per metus

5.17.

Cholesterolio kiekio kraujyje ištyrimas

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-943, 2015-08-11, paskelbta TAR 2015-08-17, i. k. 2015-12372

 


Naudinga informacija