Skundų nagrinėjimo tvarka

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja pacientų skundų registravimą, skundų nagrinėjimo, rezultatų įvertinimo ir įforminimo reikalavimus VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (toliau – Poliklinika).

2. Tvarka parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ nuostatas.

3.  Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. Pacientas - asmuo, kuris naudojasi Poliklinikos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

3.2. Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.

3.3. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Polikliniką, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.

3.4. Skundo dalykas – suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, Poliklinikos veiksmai ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės.

4. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo sąvokas.

5. Skundą nagrinėjantys darbuotojai teikia prašymą nusišalinti arba (ir) vyriausiojo gydytojo rašytiniu pavedimu nušalinami nuo skundo nagrinėjimo, jeigu:

5.1. skundą nagrinėjantis Poliklinikos darbuotojas yra asmens (paciento), dėl kurio pradėtas skundo nagrinėjimas, artimas giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę;

5.2. tarp skundą nagrinėjančio darbuotojo ir asmens, dėl kurio pradėtas skundo nagrinėjimas, yra pavaldumo santykiai.

 

II. REIKALAVIMAI SKUNDO TURINIUI. TERMINAI SKUNDUI PAREIKŠTI

6. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas.

7. Skunde turi būti nurodyta:

7.1. adresatas;

7.2. paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys;

7.3. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi;

7.4. skundo dalykas (esmė);

7.5. skundo surašymo data ir asmens parašas;

7.6. prie skundo pridedami dokumentai (priedai).

8. Pateikdamas skundą, pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Siunčiant skundą elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Paciento atstovas, pateikdamas skundą, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

9. Aukščiau išvardytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

10. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

 

III. SKUNDO PRIĖMIMAS

11. Pacientai skundus  turi teisę pateikti raštu, pateikiant juos atvykus į Polikliniką, atsiunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu. Pacientai skundus gali pateikti patys arba tai padaryti per savo atstovą, laikydamiesi Pacientų teisių ir žalos atlyginimo sveikatai įstatyme nustatytų pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos, turinio ir formos reikalavimų.

12. Atvykusius į Polikliniką, asmenis priima sekretorius.

Sekretorius išsiaiškinęs, kad asmuo nori pateikti skundą, informuoja pacientą apie galimybę išspręsti skundą nedelsiant, nukreipdamas pacientą pas Poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojus pagal kompetenciją. Pacientui atsisakius tokios galimybės, pasiūlo užpildyti Poliklinikos vyriausiojo gydytojo  įsakymu patvirtintą Paciento skundo formą.

13. Pacientas, manydamas, kad Poliklinikoje yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, užpildydamas Paciento skundo formą arba pateikdamas jį laisvos formos raštu pagal šios tvarkos 7 punkto reikalavimus.

14. Sekretorius skundus registruoja Skundų, prašymų, tarnybinių pranešimų registracijos žurnale ir nedelsiant perduoda juos Poliklinikos vyriausiajam gydytojui, kuris per vieną darbo dieną priima sprendimą dėl skundo nagrinėjimo ir paskiria pagal kompetenciją atsakingus vykdytojus.

15. Priėmus skundą nagrinėti, sekretorius per vieną darbo dieną pateikia rezoliucijoje nurodytiems atsakingiems vykdytojams skundą su priedais, jei tokie yra.

16. Kai Poliklinika neturi įgaliojimų nagrinėti skundo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo Poliklinikoje gavimo dienos išsiunčia skundą kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo skundo persiuntimo priežastis. Kai nėra institucijos, kuri pagal kompetenciją turėtų nagrinėti skundą, jis per 5 darbo dienas grąžinamas pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastis.

 

IV. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

17. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra pateikti valstybine kalba, paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.

18. Neįskaitomi, šios tvarkos 7 ir 20 punktuose nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

19. Nenagrinėjami skundai, jeigu įstaiga jau yra išnagrinėjusi skundą dėl to paties dalyko. Apie tai raštu informuojamas pacientas.

20. Atsakingi vykdytojai ištiria skunde nurodytus faktus, pateikia Poliklinikos vyriausiajam gydytojui išvadas su rekomendacijomis ir parengia atsakymo pacientui projektą.

21. Poliklinika, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

22. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

23. Jei skundu reikalaujama atlyginti pacientui padarytą žalą, Poliklinikos atsakingas asmuo informuoja draudimo bendrovę, apdraudusią Poliklinikos civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą.

 

V. SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR ĮFORMINIMAS

24. Skundo nagrinėjimas Poliklinikoje baigiamas laisvos formos raštu, kuriame turi būti motyvuotai atsakyta į skunde keliamus klausimus.

25. Poliklinikos vyriausiojo gydytojo pasirašytą atsakymą sekretorius per vieną darbo dieną registruotu laišku ar el. paštu išsiunčia asmeniui, pateikusiam skundą.


Naudinga informacija